Stagnacja w dwustronnych obrotach handlowych z Turcją.

Polsko-turecka wymiana handlowa. Zatrzymał się, trwający 10 lat, trend wzrostowy polsko-tureckich obrotów gospodarczych.W 2019 roku spadła wartość dwustronnych obrotów w porównaniu do roku poprzedniego. Wyniosły one 5,85 mld Euro, a w latach 2017 i 2018 wynosiły odpowiednio 6,1 oraz 6,3 mld Euro. Widoczny jest regres. A jak wygląda 2020 rok?

wtorek, 18 sierpnia 2020

Wg wstępnych danych za pierwsze półrocze 2020 roku polski eksport do Turcji wyniósł ( wmld EURO) 0,98 i był nieco wyższy niż po 6 miesiacach 2019 rok, gdy osiągnął poziom 0,97. Czyli notujemy lekki wzrost eksportu (2 punkty procentowe).  Zmniejszył się natomiast import z Turcji. Za 6 miesiecy 2020 roku wynosi 1,67, a w analogicznym okresie ub roku sięgał 2,00 . Łączne obroty w omawianym okresie w br. wyniosły 2,65 gdy rok wcześniej wynosiły 29,7. Więc bieżące stanowią 89 % ubiegłorocznych. Równocześnie zmniejszyło się ujemne saldo Polski w obrotach z Turcją z  - 1,02 (wartość ujemna)  w pierwszej połowie 2019 do - 0,64 w br. 

Wg ostatecznych danych GUS za  2019 rok polscy eksporterzy sprzedali do Turcji towary i usługi za kwotę ok.1,94 mld Euro. To jest mniej niż w 2018 roku. Wówczas polski eksport wynosił ok. 2,52 mld Euro. Równocześnie rośnie import z Turcji i pogłębia się ujemne dla Polski saldo wzajemnych obrotów. 

Obroty towarowe Polski z Turcją (w mln euro)

 

2015

2016

2017

2018

Dynamika

2018/2017

 2018

2019

Dynamika

 2019/2018

Eksport

2 797,3

2 816,3

2 914,7

 2 521,0

103%

2 386,2

1 939,4

77%

Import

2 606,4

2 812,0

3 214,4

3 803,1

86%

3 536,8

3 910,9

102%

Obroty

5 403,7

5 628,3

6 129,1

6 324,1

118%

5 923,1

5 850,3

92%

Saldo

190,9

4,3

- 299,7

- 1282,1

 

- 1282,1

-1 971,5

 

Źródło: GUS

Turcja pozostaje nadal głównym partnerem Polski z obszaru Bliskiego Wschodu i Azji. Według danych statystycznych za 2019 r. polski eksport do Turcji sytuował ją na 23 pozycji, a import z Turcji uplasował ten kraj na 16 miejscu.

Dane statystyczne za 2019 r. wykazują, że obroty handlowe  zmniejszyły się  w porównaniu do poprzedniego roku o 8 punktów procentowych. Zmiany obrazuje powyższa tabela.

W strukturze polskiego eksportu do Turcji dominują w 2019 r.: urządzenia mechaniczne i elektryczne (39,4%), wyroby z metali nieszlachetnych (14,6%), pojazdy (13,9%), produkty chemiczne (10%), tworzywa sztuczne,kauczuk (8,5%), ścier drzewny (4,8%), art. spożywcze (3,9%)

W imporcie dominowały: pojazdy (32,8%), tekstylia (18,9%), urządzenia mechaniczne i elektryczne (16,8%), wyroby z metali nieszlachetnych (10,9%),  tworzywa sztuczne (6,4%)  .Zwraca uwagę niski (2,7%) udział importu żywności i produktów rolnych.

Inwestycje (według stanu na koniec 2018 r. w mln EUR)

 

Akcje i udziały kapitałowe

Instrumenty dłużne netto

Ogółem FDI

Inwestycje PL w TR

-36,7

262,3

225,6

Inwestycje TR w PL

40,0

46,5

86,5

Źródło: NBP

To sytuacja odmienna niż trwająca w latach poprzednich, gdy rosły wzajemne obroty, a Polska odnotowała nadwyżkę. Wciąż jednak Turcja,  wg danych  GUS Turcja to czwarty poza unijny odbiorca polskiego eksportu i pierwszy w regionie Bliskiego Wschodniej Azji. 

W Turcji aktywne są polskie firmy z branży IT –  spółka Asseco South Eastern Europe, farmaceutycznej - Polpharma i Bank Komórek Macierzystych. Fabrykę w Turcji posiada także Grupa Selena (art. chemii budowlanej).  W Turcji inwestował m.in.  Maspex (przemysł spożywczy) i Elemental (recykling, obrót surowcami wtórnymi).