Misja i cel działania Izby

Misją Izby jest wspieranie firm członkowskich w podejmowaniu i realizacji współpracy pomiędzy polskimi i tureckimi przedsiębiorcami oraz promocja współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Turcją poprzez upowszechnianie informacji o tureckim rynku i obowiązujących na nim regułach prawnych i kulturowych oraz ułatwianie bezpośrednich kontaktów przedsiębiorców polskich i tureckich.

Izba realizuje swoją misję na rzecz firm członkowskich w oparciu o otrzymywane od nich składki (patrz zakładka o Izbie/Dołącz). Nie otrzymuje dotacji ze środków publicznych. Izba wspiera także firmy nie członkowskie zainteresowane rynkiem partnerskim, poprzez usługi doradczych na ich rzecz. Uzyskane z tego tytułu przychody służą pokryciu kosztów realizacji usługi na rzecz firmy oraz finansowaniu działalności statutowej Izby.