STATUT POLSKO - TURECKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ


Statut Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej
uchwalony
15. 10. 2007 roku


Artykuł 1
Postanowienia ogólne
§1
Polsko-Turecka Izba Gospodarcza zwana dalej „Izba” jest organizacja samorządu gospodarczego, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195, zm. Dz. U. Z 1992 r. Nr 75, poz. 368), zwanej dalej „Ustawa o Izbach,” wraz z późniejszymi zmianami.
§ 2
Nazwa Izby brzmi:
a) w języku polskim: Polsko-Turecka Izba Gospodarcza;
b) w języku angielskim: Polish-Turkish Chamber of Commerce;
c) w języku tureckim: Polonya-Türkiye Ticaret Odasi.
§ 3
Izba posiada osobowość prawną.
§ 4
1. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Tureckiej
i innych krajów.
2. Siedziba Izby mieści się w Warszawie w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Na terenie swojej działalności Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały, w tym oddział zagraniczny w Turcji.
4. Izba może zrzeszać się w innych organizacjach gospodarczych i społecznych, których działalność jest zgodna z celem Izby.
§ 5.
Językiem urzędowym Izby jest język polski. Izba posługuje się również językiem tureckim i angielskim.
Artykuł 2
Cel i zadania Izby
§ 1.
Celem Izby jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych miedzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Turecką oraz ochrona i popieranie polskich interesów gospodarczych w Turcji i tureckich interesów gospodarczych  w Polsce.
§ 2
Izba realizuje swój cel poprzez:
1.ochronę i popieranie interesów gospodarczych swoich członków wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów i instytucji polskich i tureckich;
2.inspirowanie, pośrednictwo, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami gospodarczymi obydwu krajów;
3.gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących sytuacji gospodarczej w Polsce i w Turcji, w szczególności informacji o stanie i rozwoju zagadnień polityki gospodarczej i handlowej, poprzez wydawanie pism ogólnych, roczników, przeglądów i innych publikacji;
4.wskazywanie możliwości zbytu, zaopatrzenia i inwestowania w obydwu krajach;
5.organizowanie konferencji prasowych, seminariów informacyjnych, sympozjów, konferencji, dyskusji, targów, wystaw i innych imprez promocyjnych oraz udział w nich;
6.pośredniczenie w rozstrzyganiu sporów pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w bilateralnych kontaktach gospodarczych, w tym poprzez zorganizowanie sądownictwa polubownego;
7.wydawanie świadectw, certyfikatów i zaświadczeń;
8.współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w obydwu krajach;
9.świadczenie usług w zakresie informacji i doradztwa ekonomicznego, w szczególności poprzez sporządzanie opinii, analiz z rynku i sprawozdań oraz prowadzenie innej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w celu uzyskania środków na działalność statutową;
§ 3
Izba nie prowadzi działalności politycznej ani światopoglądowej.
Artykuł 3
§ 1
Członkostwo
1.Członkami Izby mogą zostać polskie podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty tureckie utworzone i prowadzące działalność gospodarczą zgodnie z prawem Republiki Tureckiej.
2.Walne Zgromadzenie Członków Izby może nadać członkostwo honorowe osobom prawnym i fizycznym posiadającym szczególne zasługi dla rozwoju współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecka. Nadanie tytułu członka honorowego ma charakter wyłącznie tytularny, członkowie honorowi nie posiadają praw i obowiązków członków Izby i nie są członkami Izby w rozumieniu przepisów ustawy o izbach gospodarczych.
3.Członkowie Izby będący osobami prawnymi reprezentowani są w Izbie przez pełnomocników, a członkowie będący osobami fizycznymi wykonują swoje prawa osobiście lub przez pełnomocników.
4.Członkowie Izby i ich pełnomocnicy mogą reprezentować więcej niż jednego członka Izby, na podstawie pełnomocnictwa określającego zakres umocowania.
§ 2
Przyjęcie w poczet członków izby
1.Przyjecie w poczet członków następuje na podstawie decyzji Zarządu, po uprzednim pisemnym złożeniu deklaracji członkowskich. Złożenie deklaracji członkowskich jest jednoznaczne z uznaniem Statutu Izby.
2.O decyzji w sprawie przyjęcia zawiadamia się pisemnie. W przypadku decyzji odmownej wymagane jest uzasadnienie. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o decyzji odmownej. Walne Zgromadzenie Członków rozpoznaje odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu.
3. Członkostwo w Izbie rozpoczyna się z chwilą doręczenia zawiadomienia o przyjęciu.
§ 3
Ustanie członkostwa
1. Członkostwo w Izbie ustaje z chwilą:
a) śmierci,
b) wystąpienia,
c) wykluczenia,
d) likwidacji.
2.Wystąpienie z Izby jest możliwe  tylko wraz z końcem roku obrachunkowego. Pisemne oświadczenie o wystąpieniu składa się Zarządowi na trzy miesiące przed upływem roku obrachunkowego. Zarząd może skrócić termin trzymiesięczny.
3. Wykluczenie
a) Zarząd może z ważnych powodów wykluczyć członka Izby na podstawie uchwały podje tej większością dwóch trzecich głosów. Za ważny powód uznaje się w szczególności ciężki  wykroczenie przeciwko interesom i celom Izby, zawinione naruszenie postanowień Statutu oraz niegodne członka Izby zachowanie.
b) Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu, niezwłocznie po zapoznaniu się z jego przyczynami, Prezes wezwie członka Izby do pisemnego zajęcia stanowiska w sprawie przedstawionych mu przyczyn wykluczenia, równie w formie pisemnej, z zachowaniem odpowiedniego terminu. Członek Izby ma także prawo do ustnego wypowiedzenia się wobec Zarządu.
c)Niepłacenie składek przez okres 6 miesięcy, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu do zapłaty, jest ważnym powodem, na podstawie którego Zarząd może wykluczyć Członka z Izby uchwała podjętą zwykła większością głosów, bez zachowania procedury określonej w pkt. b).
d) O decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia Prezes zawiadamia członka listem poleconym, na ostatni wskazany przez niego adres. Wykluczenie staje się skuteczne z dniem nadania listem poleconym zawiadomienia o decyzji o wykluczeniu, wraz z uzasadnieniem, w przypadku braku odwołania do Walnego Zgromadzenia lub złożenia  Zgromadzenia oddalającego odwołanie.
e) Od decyzji o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu. Walne Zgromadzenie rozpoznaje odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu.
§ 4
Prawa członków
1. Członkowie Izby maja prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków według następujących zasad:
a) każdy członek Izby ma prawo głosować na Walnym Zgromadzeniu Członków.
Osoby prawne oraz inne organizacje wykonują prawo głosu poprzez swych przedstawicieli,
b) członkowie mogą upoważnić  pisemnie innego członka do głosowania w ich imieniu. Stosowne pełnomocnictwa należy przedstawić Prezesowi najpóźniej przed otwarciem Walnego Zgromadzenia Członków.
2.Za członków obecnych w rozumieniu niniejszego Statutu należy rozumieć także członków reprezentowanych w sposób określony w ust. poprzedzającym.
3. Członkowie mają prawo do korzystania ze wsparcia i doradztwa ze strony Izby we wszystkich sprawach należących do zakresu jej działalności. Członkowie mają w zasadzie prawo do bezpłatnych usług ze strony Izby, włącznie z prawem do jej publikacji. Izba pobiera od członków odpowiednie opłaty za usługi na ich rzecz, o ile wymagają one szczególnych nakładów.
§ 5
Obowiązki członków
1.Członkowie są zobowiązani do wspierania Izby w osiąganiu przez nią zamierzonych celów i zadań. Zobowiązują się do przestrzegania Statutu oraz uchwał organów Izby.
2. Członkowie są zobowiązani do opłacenia rocznych składek członkowskich. Składki są opłacane w ratach kwartalnych. Termin płatności składki upływa ostatniego dnia pierwszego miesiąca każdego  kwartału.
Artykuł 4
Organy Izby
Organami Izby są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
Artykuł 5
Walne Zgromadzenie Członków
§ 1
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Izby.
2. Walne Zgromadzenie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na dwa lata.
§ 3
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. przyjmowanie sprawozdań od Zarządu,
2. udzielanie absolutorium dla Zarządu,
3. powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu,
4. powoływanie członków Komisji Rewizyjnej
5. ustalanie, na wniosek Zarządu, wysokości składki członkowskiej,
6. rozpatrywanie odwołam od decyzji o przyjęciu i wykluczeniu z członkostwa,
7. dokonywanie zmian w Statucie.
§ 4
1. Walne Zgromadzenie Członków może  powołać Radę Izby.
2. Rada Izby powoływana jest na okres 2 lat.
3. Rada Izby liczy od 15 do 30 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Izby. Rada Izby z własnego grona wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
4. W przypadku niemożności  pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego jego funkcje sprawuje Wiceprzewodniczący.
5.Rada Izby jest organem doradczym Zarządu Izby. Rada Izby nie przejmuje kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków, kompetencji posiadanych przez Zarząd Izby oraz kompetencji Komisji Rewizyjnej.
6.Do zadań Rady Izby należy przedstawianie opinii w sprawach zgłoszonych przez Zarząd w szczególności dotyczących sektorów gospodarczych, w których działają Członkowie Izby.
7.Posiedzenie Rady Izby zwołuje Przewodniczący na wniosek Zarządu Izby. O terminie i szczegółowym porządku obrad Przewodniczący zawiadamia pisemnie najpóźniej na dwa tygodnie przed określonym terminem posiedzenia.
8. Zebrania Rady Izby są protokołowane. Podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza protokół przekazywany jest Zarządowi Izby.
§ 5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu czterech tygodni od daty zgłoszenia do Zarządu pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem przez minimum jedna piąta części członków Izby.
§ 6
1.Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą zawiadomienia w formie listów poleconych, przesyłek nadanych poczta kurierska, faksem lub pocztą elektroniczną, wysłanych co najmniej na cztery tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienia wysłane faksem lub pocztą elektroniczną wymagają potwierdzenia listem poleconym. W zawiadomieniu powinno być podane miejsce, termin porządek obrad oraz drugi termin Walnego Zgromadzenia, w razie braku quorum w pierwszym terminie.
2. Walne Zgromadzenie Członków, otwierane przez Prezesa, wybiera Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności co najmniej jednej czwartej członków.
4.W przypadku braku quorum, drugie Walne Zgromadzenie Członków odbywa się  w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 i jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków. Zarząd zawiadamia o tym w zaproszeniu.
5. Zmiany Statutu wymagają obecności co najmniej połowy członków. W przypadku braku tego quorum ma zastosowanie ustęp 4.
6.Uchwały zapadają tylko w sprawach ujętych w porządku obrad. Sprawy nie cierpiące zwłoki mogą być wprowadzone do porządku obrad większością dwóch trzecich głosów członków obecnych.
7.O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają zwykła większością głosów członków obecnych na głosowaniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
8. Głosowanie jest jawne. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym.
9.Z przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków, w szczególności z głosowania, sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego i Sekretarza.
10. Walne Zgromadzenie Członków może uchwalić swój regulamin, z uwzględnieniem postanowień niniejszego statutu
Artykuł 6
Zarząd
§ 1
1. Zarząd składa się z 5-7 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesów i Sekretarza.
2. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa jego funkcje sprawuje desygnowany Wiceprezes.
§ 2
1. Zarząd kieruje pracami Izby i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) strzeżeni interesów członków Izby z uwzględnieniem uchwał Walnych Zgromadzenia Członków,
b) sporządzanie sprawozdań dla Walnego Zgromadzenia Członków,
c) uchwalanie budżetu Izby,
d) zarządzanie majątkiem Izby,
e) ustalanie regulaminu opłat i wydatków Izby,
f) uchwalanie regulaminu Zarządu, przy uwzględnieniu postanowień niniejszego Statutu,
g) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie z członkostwa w Izbie,
h) odraczanie, na wniosek Członka Izby, terminu opłaty składki członkowskiej,
i) ustalanie podziału zadań członków Zarządu,
§ 3
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać za swoją pracę w Zarządzie wynagrodzenia lub diety za udział w posiedzeniach Zarządu oraz zwrot kosztów podróży.
§ 4
Każdy członek Izby  może zaproponować kandydata na członka Zarządu spośród wszystkich członków. O nazwiskach kandydatów członkowie zostają poinformowani w zaproszeniu na Walne Zgromadzenie Członków.
§ 5
Zarząd wybiera się na czas nieokreślony.
§ 6
W przypadku ustąpienia członka Zarządu, Zarząd ma prawo dokooptować nowego członka do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków spośród członków Izby.
§ 7
1.Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes. O terminie i szczegółowym porządku obrad Prezes zawiadamia najpóźniej na cztery tygodnie przed określonym terminem posiedzenia. W przypadkach nie cierpiących zwłoki zawiadomienie może  nastąpić ustnie i bez zachowania wymaganego terminu.
2.Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Protokół jest przedstawiany członkom Zarządu najpóźniej wraz z zaproszeniem na najbliższe posiedzenie Zarządu i na tym posiedzeniu przez Zdarza zatwierdzany.
§ 8
Zarząd może powołać Dyrektora Biura Izby oraz określić wielkość i sposób jego wynagrodzenia. Dyrektor Biura Izby podlega bezpośrednio Prezesowi Izby, który określa zakres jego obowiązków w zakresie organizacji bieżącego rn funkcjonowania Biura Izby.
Artykuł 7
Komisja Rewizyjna
§1
1. Komisja Rewizyjna wybierana jest Przez Walne Zgromadzenie Członków na okres 2 lat.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. W przypadku niemożności  pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego jego funkcje sprawuje Wiceprzewodniczący.
§2
1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru Izby.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a. kontrola i ocena sprawozdań Zarządu z działalności,
b. kontrola i ocena sprawozdań Zarządu z wykorzystania środków finansowych zgromadzonych przez Izbę,
c. kontrola realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
d. przedstawianie swoich ocen Walnemu Zgromadzeniu Członków,
e. wystąpienie na Walnym Zgromadzeniu Członków z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.
§3
1.Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący. O terminie i szczegółowym porządku obrad Przewodniczący zawiadamia pisemnie
najpóźniej na dwa tygodnie przed określonym terminem posiedzenia. W przypadkach nie cierpiących zwłoki zawiadomienie może nastąpić ustnie i bez zachowania wymaganego terminu.
2.Decyzje podejmuje się zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3.Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. Protokół jest przedstawiany Członkom Komisji Rewizyjnej najpóźniej wraz z zaproszeniem na najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej i na tym posiedzeniu zatwierdzany.
11
Artykuł 8
Środki  finansowe i majątek
§ 1
1. Izba pokrywa koszty swej statutowej działalności z:
a) składek członkowskich,
b) wpływów z opłat za usługi,
c) odsetek i innych dochodów z wkładów pieniężnych Izby,
d) nieodpłatnych przysporzeń, w szczególności: spadków, darowizn i zapisów,
e) subwencji i dotacji,
f) dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz pozyskiwanych,gromadzonych i wykorzystywanych funduszy.

2. Izba może prowadzić własna działalność gospodarcza w następujących dziedzinach:
a) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
b) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
c) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 72.30.Z),
e) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
f) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  (PKD 70.22.Z),
h) stosunki międzyludzkie (public relations) (PKD 70.21.Z),
i) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach  (PKD 73.12.D),
j) działalność związana z organizacja targów i wystaw (PKD 82.30. Z),
k) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z).
§ 2
Rozporządzanie nieodpłatnymi przysporzeniami oraz subwencjami i dotacjami może następować tylko i wyłącznie w ramach celu, na który te przysporzenia, subwencje i dotacje zostały przeznaczone.
§ 3
Członkowie Izby nie mają żadnych praw do majątku Izby.
§ 4
Rokiem obrachunkowym Izby jest rok kalendarzowy.
§ 5
Reprezentacja
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz do podpisywania w imieniu Izby upoważnieni  są we współdziałaniu łącznym: Prezes i jeden członek Zarządu.
§ 6
Odpowiedzialność
Izba odpowiada za swe zobowiązania tylko do wysokości swojego majątku.
Artykuł 9
Zmiany Statutu
Zmian Statutu dokonuje na podstawie uchwały Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu lub co najmniej jednej piątej liczby członków Izby. Uchwały zapadają zwykła większością głosów członków obecnych. O zamiarze dokonania zmian, ich treści i wymogach określonych w art. 5 § 5 ust. 5 należy poinformować członków w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Członków.
Artykuł 10
Rozwiązanie Izby
§ 1
Rozwiązanie Izby może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków lub Zarządu zwołanego wyłącznie w tym celu. Wniosek o rozwiązanie Izby musi zostać podpisany przez co najmniej jedna trzecia liczbę członków. Wniosek składa się do Zarządu. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu czterech tygodni od otrzymania wniosku.
§ 2
Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków powinno wyraźnie określać szczególny cel zgromadzenia, polegający na rozstrzygnięciu wniosku o rozwiązaniu Izby.
§ 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podjęcia uchwały no rozwiązaniu Izby przy obecności co najmniej połowy członków. Uchwała no rozwiązaniu Izby zapada większością dwóch trzecich głosów członków obecnych.
§ 4
Likwidatorami Izby są członkowie Zarządu. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczące Zarządu Należy stosować odpowiednio do Likwidatorów. Walne Zgromadzenie Członków może postanowić inaczej oraz może określić szczegółowy tryb likwidacji Izby.
§ 5
Z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3 Ustawy o izbach gospodarczych, majątek Izby, pozostały po wypełnieniu wszystkich zobowiązań Izby i nie przeznaczony na konkretne cele, będzie przeznaczony na wniosek Zarządu, uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków dla osoby prawnej utworzonej i działającej na podstawie przepisów prawa polskiego (po stronie polskiej) lub prawa tureckiego (po stronie tureckiej) której celami statutowymi są cele społeczne lub gospodarczo użyteczne, w szczególności zaś popieranie rozwoju polsko-tureckich stosunków
gospodarczych.
Artykuł 11
Statut niniejszy uchwalony został na Założycielskim Walnym Zgromadzeniu Członków dnia 28 maja 2007 roku, co uczestniczący w zebraniu potwierdzają swoimi własnoręcznymi podpisami: