Informacja o działaniach Izby


1. Polsko-turecka współpraca gospodarcza.

Turcja jest głównym partnerem Polski z obszaru Bliskiego Wschodu i Azji. Mimo okresowo przeżywanych kłopotów, ma silna gospodarkę opartą na szybko rozwijającym się i modernizującym przemyśle, rolnictwie i ruchu turystycznym.  Polscy przedsiębiorcy mają świadomość rosnącego potencjału gospodarczego Turcji. Jest to m.in. wynik działalności Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej w promowaniu współpracy pomiędzy partnerami z obydwu krajów.  Dwustronne obroty handlowe pomiędzy Polską i Turcją wzrosły od 2001 r. ponad 9-ciokrotnie i osiągnęły na koniec 2022 roku poziom ponad 10 mld Euro. Bilans wzajemnych obrotów przez wiele lat był dla Polski dodatni. Od 2018 roku, trend ten ulega zmianie. Więcej importujemy z niż eksportujemy do Turcji. Przy czym utrzymuje się trend wzrostu wielkości dwustronnych obrotów. Ale wciąż polski eksport do Turcji to jedyni ok. 1,5 % wartości całego eksportu. Turcja jest dla Polski 16-17 partnerem gospodarczy. Podobnie Polska dla Turcji. Potencjał wzrostu jest więc wciąż bardzo duży, sięgający 15 i więcej mld Euro, zwłaszcza że polski i turecki przemysł w dużej części jest (na razie) wzajemnie komplementarny a nie konkurencyjny. Widać to po strukturze obrotów towarowych. W obydwu kierunkach odbywa się handel maszynami, urządzeniami mechanicznymi, pojazdami i częściami zamiennymi, wyrobami tekstylnymi i dodatkami do tekstyliów, w tym chemią przemysłową, a także sprzętem AGT i elektroniką. Istnieje więc duży obszar kooperacji na rynkach krajowych i na rynkach trzecich. Współpraca z firmami tureckimi otwiera polskim przedsiębiorcom także dostęp do rynków, na których Turcy tradycyjnie mają mocną pozycję tj. Bliski Wschód i Afryka Północna. Obiecująca jest także współpraca w zakresie R&D.

2. Współpraca z izbami przemysłowymi i handlowymi w Turcji.

W Turcji, podobnie jak w kilku innych krajach europejskich, przynależność do Izb Gospodarczych (branżowych i/lub terytorialnych) jest obowiązkową. Izby są organizacjami niezależnymi, ale wplecionymi w realizację strategii gospodarczej państwa. Są także instrumentem promocji gospodarki tureckiej w świecie i wsparcia działalności eksportowej firm członkowskich.

Polsko-Turecka Izba Gospodarcza zawarła Porozumienia o współpracy (MoU) z kilkoma regionalnymi Izbami w Turcji.

  • Izbą Przemysłowo Handlową Adana   www.ato.org.tr  (18 listopada 2014)

  • Izbą Przemysłowo Handlową w Tarsus www.tarsustso.org.tr (6 marca 2015) Jest to najstarsza Izba gospodarcza w Turcji

  • Izbą Przemysłowo Handlową w Mersin www.mtso.org.tr (16 czerwca 2015)

  • Izbą Handlową w Izmirze www.izto.org.tr (28 sierpnia 2014) 

  • Stowarzyszenie Przedsiębiorców Tureckich w Polsce (POTIAD) www.potiad.org (26 lutego 2014)

  • Izbą Przemysłowo Handlowa w Bursie (BTSO) www.btso.org.tr (17 kwietnia 2017)

Wynegocjowane i przygotowane do podpisania są porozumienia Izbami Przemysłowo Handlowymi w Koceali www.koto.org.tr, Urfa www.sutso.org.tr, Konya www.kto.org.tr

3. Promocja współpracy. Cykl seminariów gospodarczych w różnych regionach kraju oraz w Turcji.

Izba, we wspólpracy z partnerami zrealizowała cykl seminariów promujących polsko-turecką współpracę gospodarczą. Ich celem było informowanie przedsiębiorców o możliwościach biznesowych w Turcji, w tym dostarczenie informacji makroekonomicznych, ale przede wszystkim szczegółowych informacji na temat warunków prowadzenia biznesu w Turcji. Zorganizowana je m. in. w Katowicach, Toruniu, Wrocławiu, Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Lubinie i innych ośrodkach przemyslowych w Polsce. Łącznie wzięło w nich ponad 2800 przedsiębiorców.  Jednym ze znaczących spotkań było zorganizowane we wrześniu 2015 roku w Warszawie, wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) seminarium nt. finansowania projektów w Polsce i Turcji. Jego celem było zapoznanie przedsiębiorców z możliwościami uzyskania wsparcia EBOR w realizacji projektów w Polsce i w Turcji od 5 mln EUR do 250 mln EUR, zarówno w formie instrumentów dłużnych jak i kapitałowych. Uczestniczyli eksperci EBOR z Warszawy, Londynu i Stambułu. Spotkanie odbyło się w siedzibie Narodowego Banku Polskiego. 

Przedstawiciele Izby uczestniczyli także w promowaniu polskiej gospodarki i współpracy z partnerami polskimi na terenie Turcji. W styczniu 2017 roku, w seminarium takim w Izmirze wzięło udział ponad 400 przedsiębiorców z regionu Morza Egejskiego. W kwietniu i grudniu 2018 roku, podobne seminaria odbyły się w Bursie. A w kolejnych latach, do czasy pandemii także w innych miejscach w Turcji. 

Podczas oficjalnej wizyty Prezydenta Turcji w Polsce (17.10.2017), złożonej na zaproszenie Prezydenta Polski, odbyło się organizowane przez PAIH i naszą Izbę, polsko-tureckie forum biznesowe z udziałem Prezydentów obydwu krajów. W swoich wystąpieniach Prezydenci ocenili, że aktualny poziom współpracy nie odpowiada potencjałowi obydwu gospodarek, odnotowujących najwyższe wskaźniki wzrostu w Europie. Wskazali, że wzajemne obroty mogą i powinny, osiągnąć poziom co najmniej 10 miliardów euro rocznie. Poziom ten został osiągnięty w 2022 roku. 

W dwustronnych obrotach dominuje handel.  Wzajemne inwestycje mają charakter marginalny. Natomiast potencjał współpracy jest znacznie większy. Aby go wykorzystać potrzebne są nowe impulsy. Identyfikacja barier i podjęcie praktycznych kroków w celu ich przezwyciężenia.  W tym celu, w dniu 22 marca 2018 roku Izba zorganizowała  konferencję pod tytułem „Przyspieszenie współpracy gospodarczej między Polską a Turcją. Zwiększenie dwustronnych obrotów z obecnych 6 mld do możliwego poziomu 10 mld euro rocznie. Wnioski i rekomendacje zostały użyteczne w procesie przygotowania do kolejnego spotkania ministrów odpowiedzialnych za współpracę gospodarczą Polski i Turcji w ramach Regularnych Konsultacji odbywających się na podstawie Dwustronnej Deklaracji o Współpracy podpisanej 14 maja 2009 roku w Warszawie, które odbyło się 13 września 2022 roku, w Ankarze. W konsekwencji powołano polsko-turecki zespół roboczy, na szczeblu ministerialnym obydwu krajów, w którego pracach uczestniczy Polsko-Turecka Izba Gospodarcza Wcześniej,” 


Kolejne forum, z udziałem polskich i tureckich przedsiębiorców, a także ministrów gospodarki obydwu krajów odbyło się 7 marca 2019 roku, w Warszawie. Turecki minister, zaznaczył, że Turcja oferuje szereg zachęt inwestycyjnych zwłaszcza dla innowacyjnych projektów. Rozwija intensywnie sieć inkubatorów przy uczelniach technicznych, gdzie na styku biznesu i nauki poszukujemy nowatorskich rozwiązań technologicznych. 

Podczas Forum dyskusja koncentrowała się na perspektywach współpracy gospodarczej w dziedzinie energetyki, górnictwa, IT/ICT, innowacyjnej motoryzacji oraz budownictwa infrastrukturalnego. Turcja jest 5. siłą produkcyjną branży automotive w Europie z ambicją wejścia na rynki globalne z własną marką. Natomiast Polska to wiodące europejskie zagłębie produkcji akcesoriów i innowacyjnych podzespołów samochodowych powiedział Wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Organizatorami Forum były Polska Agencja Inwestycji i Handlu, wydział Handlowy Ambasady Turcji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polsko-Turecka Izba Gospodarcza.

W 2022 roku, pomimo wielu ograniczeń, w tym pandemii Cvid 19 oraz skutków wojny w Ukrainie, wzajemne obrotu rosną. 

4. Współpraca polskich i tureckich firm.

Przedstawiciele i członkowie Izby odbyli kilkadziesiąt spotkań B2B z przedsiębiorcami tureckimi odwiedzającymi Polskę, zarówno w ramach misji jak i w ramach indywidualnych podróży biznesowych. Udzielano także wsparcia w organizacji misji dla firm tureckich na imprezy targowe w Polsce i firmom polskim wyjeżdżającym na imprezy targowe do Turcji. 

 5. Polsko-Turecka Rada Biznesu (PTRB).

Na wniosek Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej, Krajowa Izba Gospodarcza powołała w 2013 roku Polsko-Turecką Radę Biznesu, która jest wehikułem współpracy dużych polskich firm z firmami tureckimi. Rada ma charakter zamknięty. Uczestniczą w niej firmy zaproszone do jej składu. Rada działa w strukturze Krajowej Izby Gospodarczej (www.kig.pl).  Prezydium KIK powołało na Przewodniczącego Polsko-Tureckiej Rady Biznesu  Ambasadora tytularnego Jerzego Drożdża. Prezes zarządu Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej jest równocześnie Sekretarzem PTRB.

 6. Baltic Business Forum.

W 2106 roku Izba podjęła wspólnie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Europa-Północ-Wschód inicjatywę zaproszenie Turcji jako Gościa Honorowego do udziału w VIII edycji Baltic Business Forum (www. balticbussinesforum.eu), które odbyła się w dniach 14-16 września w Świnoujściu – Heringsdorfie. BBF jest miejscem wymiany doświadczeń przedstawicieli biznesu i administracji gospodarczej z Polski i zaproszonych krajów, występujących w roli Gościa Honorowego. W minionych edycjach Gośćmi Honorowymi były m.in. Ukraina, Chiny, Rosja, Kazachstan, Gruzja.  W 2016 r. Gościem Honorowym była Turcja. Podczas Forum podpisano trójstronnego porozumienia o współpracy pomiędzy Polsko-Turecką Izbą Gospodarczą, Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą oraz Zrzeszeniem Tureckich Przedsiębiorców na Ukrainie. Program współpracy obejmuje zagadnienia realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, inwestowania na rynkach kapitałowych, metod wsparcia przedsiębiorstw w ekspansji na rynki zagraniczne. Łączy Adriatyk, Bałtyk i Morze Czarne poprzez problemy logistyki i transportu multimodalnego z wykorzystaniem infrastruktury portowej, której poświęcona jest wyodrębniana sesja.

Podobne spotkanie zorganizowano w 2017 roku.

7. Przykładowe projekt.   Zasmakuj w Europie.

Izba wzięła udział w programie promocji organizowanym przez Agencję Rynku Rolnego oraz Związek Polskie Mięso http://polskie-mieso.pl/ polskiej wołowiny w Turcji w ramach Kampanii „Zasmakuj w Europie” www.zasmakujweuropie.eu, którego celem jest poszerzanie rynku zbytu dla polskiego mięsa wołowego na terenie Turcji. Zorganizowano misję przyjazdową decydentów z zakresu importu mięsa wołowego do Turcji. Przy udziale ekspertów Izby pracowano publikację, wydaną w języku tureckim, pt. „Charakterystyka, spożycie i kierunki rozwoju sektora wołowiny w Unii Europejskiej. Analiza potencjału eksportu europejskiej wołowiny na rynek turecki”.

8. Sprawy członkowskie i organizacyjne.

Aby przystąpić do Polsko – Tureckiej Izby Gospodarczej należy wypełnić e- formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Izby.

9. Dolnośląski Oddział Izby.

Zwiększająca się liczba firm polskich zainteresowanych współpracą z firmami tureckimi stworzyła impuls do powoływania regionalnych. 7 marca 2016 roku Zarząd izby działając na podstawie Art.1 § 4 par ust. 3 Statutu Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej, powołał Dolnośląski Oddział Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu i powierzył kierowanie nim Grzegorzowi Kobyłeckiemu Wiceprezesowi zarządu Izby.

10. Finansowanie działalności Izby.

Izba jest organizacją samorządową. Nie otrzymuje dotacji ze środków publicznych. posiada żadnych dotacji. Wszystkie środki finansowe jakimi Izba dysponuje pochodzą ze składek członkowskich lub usług wykonywanych przez Izbę. Składki członkowskie wnoszone są kwartalnie i wynoszą:

  • 1800 PLN   dla dużych przedsiębiorstw wykazujących roczne obroty ponad 50 mln Euro  

  •  900 PLN    dla małych i średnich przedsiębiorstwa wykazujących roczne obroty do 50 mln Euro

  •  300 PLN    dla mikro przedsiębiorstw wykazujących roczne obroty do 2 mln Euro                       

Członkowie Izby deklarują wielkość wpłacanej składki. Izba nie weryfikuje tej deklaracji, a także nie prowadzi windykacji opłacania składki.

W przypadku realizacji projektów indywidualnych, na zapotrzebowanie firm członkowskich, sporządzany jest oddzielny budżet podlegający akceptacji zainteresowanych firm. 

Izba świadczyć także usługi doradcze, na zasadach komercyjnych, firmom nie członkowskim z wykorzystaniem posiadanego doświadczenia, kontaktów i wiedzy o tureckim rynku, a także grupy współpracujących z Izbą konsultantów tureckich i polskich.

Izba jest płatnikiem VAT, wystawia faktury za swoje usługi. Uzyskane z tego tytułu dochody kierowane są na pokrycie kosztów działalności statutowej Izby.

11. Podsumowanie

Izba prowadziła i prowadzi działania o charakterze informacyjnym. Promuje i inspiruje współpracę pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i z Turcji. Udzielała wsparcia w sytuacjach konfliktowych. Występuje w imieniu swoich członków z interwencjami wobec władz w Polsce i w Turcji. Działania Izby adresowane były zarówno do firm małych, jak i przedsiębiorstw dużych, dla których zainicjowano powołanie Polsko-Tureckiej Rady Biznesu działającej w strukturze Krajowej Izby Gospodarczej. Rok 2014 był szczególnie ważny, albowiem celebrowano w jego trakcie unikalną rocznice 600 lecia współpracy dyplomatycznej Polski i Turcji. Pozwoliło to skutecznie promować współczesną polsko-turecką współpracę gospodarczą. Izba uczestniczyła w wielu inicjatywach promocyjnych, a także inicjowała działania o podobnym charakterze. M.in. na wniosek Izby Narodowy Bank Polski wyemitował w 2014 roku okolicznościowa monetę odnosząca się do 600.lecia polsko-tureckiej współpracy.  

W kolejnych latach, Izba koncentrowała się na praktycznym wspieraniu przedsiębiorców. Udzielano informacji w zakresie legalizacji dokumentów wymaganych w handlu zagranicznym, udzielano wsparcia logistycznego, wspomagał przedsiębiorców w pozyskiwaniu informacji gospodarczych i kontynuowała działania promocyjne.ba jest członkiem stowarzyszenie Krajowej Izby Gospodarczej (www.kig.pl) oraz Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców  www.przedsiebiorcy.pl

 

Zarząd Izby, 2023  r.