Polsko-Tureckie konsultacje gospodarcze. Spotkanie Ministrów i przedsiębiorców z obydwu krajów.

12 września 2022 r. odbyła się w Ankarze V sesja Polsko-Tureckich Konsultacji Gospodarczych. Sesji przewodniczyli Minister Handlu Turcji P.M. Muş oraz Minister Rozwoju i Technologii RP Waldemar Buda. Ministrom towarzyszyły będą delegacje przedsiębiorców.

poniedziałek, 19 września 2022

Polsko-Tureckie konsultacje gospodarcze. Spotkanie Ministrów i przedsiębiorców z obydwu krajów. Przy tej okazji organizowany jest Biznesowy Okrągły Stół. Spotkanie przedsiębiorców z obydwu krajów. Rozmowy odbędą się przy obecności obydwu ministrów. 

Podczas rozmów stwierdzono, że dwustronna współpraca handlowa dobrze się rozwija. Dwustronne obroty szybko rosną. W 2016 dustronne obroty wynosiły ok. 5,1 mld Euro. Podczas wizyty Prezydenta Turcji Recep  Erdogana w Polsce w październiku 2017, w trakcie polsko tureckiego biznes forum, w którym uczestniczył także  Prezydent Andrzej Duda postawili oni przed firmami z obydwu krajów ambitny cel osiągnięcia poziomu 10 mld euro w dwustronnych obrotach. Jest to bowiem poziom, odpowiadający potencjałowi gospodarek. W 2022 roku poziom obrotów w prawdopodobnie przekroczy 8 mld Euro. To obrazuje  coraz bliższe więzi pomiędzy  przedsiębiorcami z Turcji i Polski. To oni, tworzą nowe projekty w różnych sektorach przemysłowych i usługowych. Bardzo często w zaawansowanych technologicznie. W trakcie rozmów podkreślono także potrzebę tworzenia dalszych zachęt i ułatwień dla współpracy. W tym przyspieszenia tempa wydawania pozwoleń na pracę polskim specjalistom realizującym kontrakty w Turcji, a także wydawania wiz wjazdowych dla pracowników tureckich zamierzających podejmować pracę w Polsce, na podstawie uzyskanych kontraktów.

Podkreślono, że dobrze rozwija się współpraca organizacji samorządu gospodarczego. Krajowa Izba Gospodarcza współpracuje  z partnerami, czyli DEIK oraz TOBB (Associaton of Chambers and Commodity Exchanges of Turkiye). Polsko-Turecka Izba Gospodarcza, wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w nawiązywaniu współpracy, pomagając wyszukać partnerów, udzielając wsparcia prawnego oraz logistycznego. Izba ma bezpośrednie kontakty oraz podpisane umowy o współpracę z wieloma regionalnymi izbami przemysłowo handlowymi w Turcji.

W trakcie sesji, podpisano umowę o współpracy pomiędzy PTAK EXPO największą organizacja targową w Polsce, Stowarzyszeniem organizacji wystawienniczo targowych w Turcji, TUYAP.

Po zakończeniu sesji, odbyły się dwustronne rozmowy polskich przedsiębiorców z tureckim firmami uczestniczącymi w sesji. 

Turcja od wielu lat pozostaje jednym z naszych najważniejszych i największych zagranicznych partnerów gospodarczych, a dwustronny potencjał handlowy, mimo gwałtownego wzrostu w ostatnich latach wciąż oferuje wiele możliwości do wykorzystania przez firmy z obydwu krajów. Niezależnie od bieżących utrudnień, wynikających z wojny na Ukrainie, kryzysu energetycznego w Europie, wysokiej inflacji w Turcji i wahań kursu walut. 

Poniżej, zamieszczamy tekst przemówienia Przewodniczącego delegacji polskiego  biznesu podczas otwarcia sesji roboczej z udziałem ministrów obydwu krajów. W wersji polskiej i angielskiej (wygłoszonej).

Wielce Szanowny Panie Ministrze Handlu, Wielce Szanowny Panie Ministrze Rozwoju i Technologii, Szanowny Panie Prezesie Tureckiej Rady ds. Zagranicznych Stosunków Gospodarczych, Szanowny Panie Współprzewodniczący Polsko-Tureckiej Rady Biznesu, Szanowni Uczestnicy Forum Biznesowego z Turcji oraz Polski, Panie i Panowie, Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi i zaszczyceni, że możemy uczestniczyć w piątej sesji Konsultacji Gospodarczych pomiędzy Turcją a Polską pod przewodnictwem Szanownego Pana Ministra Musa i Szanownego Pana Ministra Budy. Chcielibyśmy wyrazić wdzięczność stronie tureckiej za okazaną nam życzliwość i gościnność. Liczymy na owocne rozmowy oraz spotkania mające na celu umacnianie naszych stosunków gospodarczych i handlowych w trakcie tych konsultacji, a także po ich zakończeniu. Przy tej okazji chcielibyśmy również podziękować Panu Olpakowi i Panu Dumanowi za ich wieloletnie zaangażowanie i skuteczność we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą. Turecko-polskie stosunki gospodarcze i handlowe rozwijają się szybko i z korzyścią dla obu państw. Potwierdzono plan zwiększenia wzajemnego obrotu handlowego i rozmiaru inwestycji we wszystkich dziedzinach, z kolei cel dziesięciu miliardów euro rocznej wymiany handlowej został wyznaczony już podczas wizyty jego ekscelencji prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana w Polsce w październiku 2017 roku. Plan ten został ponownie potwierdzony przez jego ekscelencję prezydenta Andrzeja Dudę, podczas jego wizyty w Turcji w maju 2021 roku. Dziś mam przyjemność ogłosić, że w tym roku będziemy bardzo blisko osiągnięcia tego celu, niemniej jednak chciałbym zaznaczyć, że potencjał turecko-polski jest znacznie większy. Teraz nadszedł czas, aby wyznaczyć bardziej ambitne cele na przyszłość. Turcja i Polska to strategiczni partnerzy, którzy znajdują się na obu końcach osi północpołudnie w Europie Środkowo-Wschodniej i we wschodnim regionie Morza Śródziemnego. Co więcej Polska jest dla Turcji bramą do Unii Europejskiej, Europy Środkowo-Wschodniej, krajów bałtyckich, a także Skandynawii. Mamy z nimi doskonały kontakt i relacje. Turcja jest filarem regionu wschodnio-śródziemnomorskiego, Bliskiego Wschodu i Azji Zachodniej. Co więcej, Turcy zbudowali szerokie relacje również z Afryką. Razem mamy doskonałe możliwości współpracy na tym rozległym obszarze geograficznym. Nasze wieloaspektowe współdziałanie przynosi korzyści nie tylko nam, ale i całemu regionowi, a służą temu coraz bliższe więzi łączące przedsiębiorców z Turcji i Polski. Przy każdym spotkaniu mamy okazję omawiać nowe projekty, nowe pomysły, nowe możliwości współpracy w różnych sektorach, takich jak przemysł, usługi, budownictwo i turystyka i na podstawie tych spotkań dochodzić do konstruktywnych wniosków. W rezultacie coraz bardziej koncentrujemy się na nowych technologiach i innowacjach. Mówię to nie tylko jako Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, ale także w oparciu o osobiste doświadczenia Prezesa Zarządu największej organizacji targowej w Polsce – Ptak Warsaw Expo. Co roku gościmy w naszych halach wystawienniczych setki tureckich firm działających w różnych sektorach i obserwujemy synergię, jaką nasi biznesmeni tworzą podczas tych spotkań. Z przyjemnością informuję, że dziś jako Ptak Warsaw Expo i Tuyap podpiszemy, memorandum porozumienia, aby przenieść naszą współpracę na kolejny poziom. Aby uczcić ten symboliczny moment, chciałbym podziękować obu moim przyjaciołom, panu Bulentowi Unalowi i panu Sevketowi Ozugerginowi, który reprezentuje Tuyap przy tej okazji. Na koniec pragnę zwrócić uwagę na nieustające wsparcie udzielane przedsiębiorcom przez organizacje gospodarcze. Krajowa Izba Gospodarcza skutecznie współpracuje ze swoimi tureckimi odpowiednikami, takimi jak DEIK (Turecka Rada ds. Zagranicznych Stosunków Gospodarczych) i TOBB (Stowarzyszenie Tureckich Izb Przemysłowo-Handlowych). Rady Biznesu obu krajów stale i aktywnie współpracują ze sobą, aby ułatwiać rozwój relacji między polskimi i tureckimi przedsiębiorstwami z różnych branż. Polsko-Turecka Izba Gospodarcza jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej i oferuje aktywne wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w nawiązywaniu relacji z ich odpowiednikami. Izba współpracuje z licznymi izbami regionalnymi w Turcji, co umożliwia zawieranie kolejnych umów o współpracy. Działania te przyczyniają się do pozytywnego rozwoju polsko-tureckich stosunków gospodarczych, a nasze dzisiejsze spotkanie stanie się kolejnym kamieniem milowym w kierunku umacniania tych relacji. Żyjemy w trudnych czasach. Zarówno na całym świecie, jak i w naszym regionie musimy mierzyć się z poważnymi wyzwaniami, problemami i kryzysami. Jednak dzięki współpracy oraz porozumieniu sektorów prywatnych i publicznych w naszych krajach, widzimy również szanse dla rozwoju. Jako Turcja i Polska wierzymy, że możemy pokonać wszystkie trudności, jednocząc siły z naszymi sojusznikami. Z tą myślą pozostawiam Szanownych Zebranych i życzę wszystkim wielu sukcesów we wszystkich przedsięwzięciach, dziś i w przyszłości

Speech delivered by Mr. Tomasz Szypula 

Ministry of Trade , Your Excellency Mr. Mehmet Mus, Minister of Trade, Your Excellency Mr. Waldemar Buda, Minister of Economic Development and Technology Mr. Nail Olpak, President of DEIK Mr. Emrah Duman, Co-Chairman of Polish-Turkish Business Council Dear participants of our business forum from Türkiye and Poland, Ladies and gentlemen, We are very happy and honoured to participate in the fifth session of Economic Consultations between Türkiye and Poland under the chairmanship of his excellencies, Minister Mus, and Minister Buda. We thank the Turkish side for the kind hospitality they have shown to us. We are looking forward to having fruitful talks and meetings to develop our economic and commercial relations during these consultations and afterwards. By this opportunity we would also like to thank Mr. Olpak and Mr. Duman for their long-term dedication and effectiveness in cooperating with the Polish Chamber of Commerce. Turkish- Polish economic and commercial relations are growing rapidly to the mutual advantage of both sides. The goal of increasing our mutual trade and investments in all areas have been confirmed and a target of ten billion euros of annual trade had already been set during the visit of his excellency President Recep Tayyip Erdogan to Poland in October 2017. This goal has been confirmed again by his excellency President Andrzej Duda, during his visit to Turkey in May 2021. I am happy to note that this year we will be very close to this target, but I must also say Turkish-Polish potential is much greater than that. Now it is time to set more ambitious targets for the future. Türkiye and Poland are strategic partners, and they are in the both ends of NorthernSouthern axis of the Central-Eastern Europe and the Eastern Mediterranean world. Moreover, Poland is a gateway for Türkiye to European Union, Central and Eastern Europe, Baltics, as well as Scandinavia. We have excellent relations and connections with them. Turkey is the mainstay of Eastern-Mediterranean, the Middle East and West Asia. They have built up extensive connections also with Africa. We have excellent opportunities to cooperate over this extensive geography. Our cooperation, at every level, benefits not only us but also our whole region, and the ever-closer ties between Turkish and Polish entrepreneurs serve this purpose. By every encounter we have the opportunity to discuss new projects, new ideas, new cooperation opportunities in various sectors in industry, services, construction, tourism, build up on them. We increasingly concentrate on new technologies and innovation. I am voicing this conviction not only as a Member of the Presidium of the Polish Chamber of Commerce, but also from first-hand experience as the President of the Board of Directors of the largest trade fair organization in Poland, Ptak Warsaw Expo. We are hosting every year, hundreds of Turkish companies working in different sectors in our exhibition halls, and we are experiencing the synergy that our businesspeople create from these meetings and encounters. I am happy to announce that today we will sign, as Ptak Warsaw Expo and Tüyap a Memorandum of Understanding to carry our cooperation to another level. In honour of this symbolic moment, I would I thank both my friends Mr. Bülent Ünal and Mr. Şevket Özügergin who is representing Tüyap on this occasion. Finally, I would like to put an emphasis on the persistent support provided to entrepreneurs by businesses organizations. The Polish Chamber of Commerce effectively cooperates with its counterparts such as DEIK and TOBB. The Business Councils of both countries are in constant and active collaboration with each other to facilitate the expansion of connections between Polish and Turkish businesses in various industries. The Polish-Turkish Chamber of Commerce is a member of the Polish Chamber of Commerce, and it offers active support to small and medium-sized companies in establishing relations with their counterparts. The Chamber works together with numerous regional chambers in Türkiye, and it holds cooperation agreements. These efforts contribute to the positive development of Polish-Turkish economic relations, and our meeting today will be another important step to expand these connections. We are living through challenging times. We have serious issues, confrontations, and questions all over the world and in our region. But there are also opportunities, through cooperation and understanding between our private and public sectors. As Türkiye and Poland, we believe we can overcome all difficulties by uniting our forces with friendly and allied countries. 

With these thoughts, I greet all participants respectfully and wish them success in all their endeavours today and in the future.