Turcja przyciąga bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

Według EY Attractiveness Survey Europe, Turcja jest 7. najpopularniejszym na świecie miejscem lokowania bezpośrednich inwestycji. W latach 2003 – 2018 kraj ten przyciągnął około 209 mld USD.  W tym samym okresie do Polski wpłynęło w formie BIZ ponad 224 mld USD. 

poniedziałek, 10 lutego 2020

Do 2002 r. całkowite bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Turcji wynosiły zaledwie 15 mld USD. Natomiast w latach 2003–2018 kraj ten przyciągnął około 209 mld USD bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Najwięcej ulokowano w usługach finansowych (33,7 %), następnie w przemyśle (24,1%), energetyce (11,7%), IT (8,15%), a dalej handel i magazynowanie (6,4%), transport (4,5%), budownictwo (3,1%) - pozostałe to inwestycje różne.

Geograficznie, inwestycje pochodzą z następujących regionów. Głównym inwestorem jest Unia Europejska, a największym wśród nich Niemcy. Stanowią one (68,8%) wszystkich BIZ. Następne to kraje azjatyckie skąd pochodzi (25,1%) oraz USA (8,8%) BIZ.

Dzieje się tak dlatego, że inwestycje zagraniczne w Turcji są silnie wspierane. Istnieją strefy, w których produkowane są towary na eksport – tzw. strefy wolnego handlu, w których nie ma obowiązku płacenia większości obowiązujących w Turcji podatków. Ponadto, cały kraj jest podzielony na 6 stref według kontrybucji do PKB i według tego kryterium inwestorzy w tych regionach otrzymują różnego rodzaju wsparcie. W najbiedniejszych regionach największe w najbogatszych relatywnie mniejsze. Jednocześnie, istnieje specjalny fundusz rządowy do wspierania inwestycji prywatnych o dużym znaczeniu i w sektorach kluczowych dla PKB lub eksportu Turcji. Także dlatego, że w Turcji stałej poprawie ulegają warunki prowadzenie biznesu. W corocznym  raporcie Banku Światowego Doing Business 2020, Turcja zajmuje 33 miejsce to jest o 10 pozycji wyżej niż w 2018 r.  

Warto podkreślić, że w tym samym czasie do Polski napłynęło 224 mld USD BIZ. Najwięcej na świecie.