Jak zostać członkiem Izby?

Aby zostać członkiem Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej trzeba zaaprobować jej statut, dostępny na stronie internetowej Izby w zakładce „O IZBIE STATUT”, a następnie wypełnić e-deklarację członkowską, dostępną na stronie internetowej Izby w zakładce „O IZBIE DEKLARACJA”. Lub wypełniony i zeskanowany druk deklaracji wysłać na adres biuro@ptcoc.eu albo drogą pocztową na adres Izby: 02-074 Warszawa, ul. Trębacka 4.

Opłaty. Izba jest organizacją samorządową. Nie otrzymuje dotacji ze środków publicznych. Koszty działalności statutowej pokrywane są z wpłat członkowskich i usług wykonywanych przez Izbę.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Izby obowiązują następujące opłaty:

  • jednorazową opłatę wpisową w wysokości 2 000,00 PLN,
  • kwartalne składki członkowskie, stosownie do zadeklarowanej wielkości przedsiębiorstwa, wg klasyfikacji EU, które  wynoszą:
1 800,00 PLN - dla dużych przedsiębiorstw o rocznej sprzedaży ponad 50 mln Euro,
  900,00 PLN - dla małych i średnich o rocznej sprzedaży do 50 mln Euro,
  300,00 PLN - dla mikro przedsiębiorstw o rocznej sprzedaży do 2 mln Euro.

Przystępując do Izby firma deklaruje wielkość składki.

Po zgłoszeniu deklaracji, należy wnieść opłatę wpisową przelewem na konto 60 1950 0001 2006 0059 1963 0002, na podstawie noty księgowej wygenerowanej przez system po otrzymaniu zgłoszenia. 

Po otrzymaniu opłaty wpisowej, Zarząd Izby podejmuje uchwałę o przyjęciu firmy do Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej i przesyła jej treść do firmy, która zgłosiła swój akces do Izby.

Po przyjęciu do Izby firma członkowska wnosi kwartalne składki w zadeklarowanej wysokości na podstawie noty wystawionej przez Izbę. 

Składki członkowskie są należne na początku kwartału.