Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby.


Protokół 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej odbytego w Warszawie, w dniu  roku 15 września  2023 o godz. 11.30 w terminie pierwszym, a następnie o godzinie 12.00 w terminie drugim w lokalu  Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy Spółka Komandytowa, znajdującym się pod adresem Aleje Jerozolimskie 53, 00-697 Warszawa, 


Zgromadzenie otworzył Prezes zarządu Izby Marek Nowakowski oświadczając, że dzisiejsze zgromadzenie zostało zwołane w trybie kreślonym statutem i może podejmować wiążące uchwały na podstawie artykułu 5 § 6 pkt.4 Statutu Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej. Na wniosek Marka Nowakowskiego zgromadzenie przyjęło jednomyślnie porządek obrad zaproponowany przez zarząd Izby. Następnie Marek Nowakowski zaproponował na Przewodniczącego zgromadzenia Wiesława Jana Olszewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie zaakceptowało ten wybór. Wiesław Olszewski objął prowadzenie zgromadzenia i zaproponował na sekretarza zgromadzenia Bogdana Bujaka, który zgodził się objąć te funkcję. Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie zaakceptowało ten wybór. Przewodniczący zgromadzenia Wiesław Olszewski stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu członkowi Izby są prawidłowo reprezentowani i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia, ani co do porządku obrad, tak więc Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. Następnie Prezes Zarządu Izby Marek Nowakowski przedłożył sprawozdanie zarządu oraz bilans oraz rachunku zysków i strat Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej za 2021 rok, wraz z wnioskiem o jego akceptację, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu. Podkreślił, że ze względu na zawieszenie poboru składek członkowskich na okres pandemii covid19, wynik finansowy za 2021 rok zamykaj się stratą bilansową 31.073,73 zł, a utrzymanych kosztach funkcjonowania Izby) co przy funduszu statutowym na początku 2021  roku wynoszących (+)52.703,08 zł dało na koniec 2021 roku wynik na funduszach własnych (+) 21.629,35 zł. Po dyskusji, na wniosek Przewodniczącego, zgromadzenie podjęło następującą uchwały: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej - zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności za 2021 r.”.  Uchwałę podjęto jednogłośnie. Sprawozdanie zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Następnie na wniosek Przewodniczącego, zgromadzenie podjęło następującą uchwałę „Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej - zatwierdza się bilans oraz rachunek zysków i strat za 2021 r. zamykający się stratą bilansową 31.073,73 zł. Będzie ona pokryta z przychodów przyszłych okresów. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2021 rok stanowią załącznik do niniejszej uchwały. Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Walne zgromadzenie Członków rozpatrzyło wnioski Przewodniczącego zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom zarządu Izby, które zgodnie z artykułem 5 § 6 pkt. 8 Statutu Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej były rozpatrywane i głosowane jawnie. W imiennym głosowaniu jawnym Walne zgromadzenie Członków podjęło następujące uchwały. „Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej - Walne zgromadzenie Członków udziela absolutorium Markowi Nowakowskiemu za wykonanie obowiązków Przewodniczącego Zarządu Izby w 2021 roku.” Uchwałę podjęto jednogłośnie. „Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej - Walne zgromadzenie Członków udziela absolutorium Sylweriuszowi Królakowi za wykonanie obowiązków Wiceprzewodniczącego Zarządu Izby w 2021 roku.” Uchwałę podjęto jednogłośnie. „Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej - Walne zgromadzenie Członków udziela absolutorium Grzegorzowi Kobyłeckiemu za wykonanie obowiązków Wiceprzewodniczącego Zarządu Izby w 2021 roku.” Uchwałę podjęto jednogłośnie. „Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej Walne zgromadzenie Członków udziela absolutorium Wiesławowi Olszewskiemu za wykonanie obowiązków Sekretarza Zarządu Izby w 2021 roku. ”Uchwałę podjęto jednogłośnie. „Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej - Walne zgromadzenie Członków udziela absolutorium Bogdanowi Tadeuszowi Bujakowi za wykonanie obowiązków Wiceprzewodniczącego Zarządu Izby w 2021 roku.” Uchwałę podjęto jednogłośnie. Następnie Prezes Zarządu Izby Marek Nowakowski przedłożył sprawozdanie zarządu oraz bilans oraz rachunku zysków i strat Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej za 2022 rok, wraz z wnioskiem o jego akceptację, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu. Wynik finansowy za 2022 rok zamknął się dochodem 7.730,98 zł co przy funduszu statutowym (+)21.629,35 zł dało wynik na funduszach własnych (+) 29.360,33 zł. Po dyskusji, na wniosek Przewodniczącego, zgromadzenie podjęło następującą uchwały: „Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej - zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności za 2022 r. ”Sprawozdanie zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwałę podjęto jednogłośnie. „Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej - zatwierdza się bilans oraz rachunek zysków i strat za 2022 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zamykający się dochodem 7.730,98 zł co przy funduszu statutowym (+)21.629,35 zł co dało wynik na funduszach własnych (+) 29.360,33 zł. Uzyskany dochód w całości przeznaczony do pokrycia straty z poprzedniego roku” Uchwałę podjęto jednogłośnie. Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2022 rok stanowią załącznik do niniejszej uchwały. Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Walne zgromadzenie członków rozpatrzyło wnioski Przewodniczącego zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom zarządu Izby, które zgodnie z artykułem 5 § 6 pkt. 8 Statutu Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej były rozpatrywane i głosowane jawnie. W imiennym głosowaniu jawnym Walne zgromadzenie Członków podjęło następujące uchwały. „Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej - Walne zgromadzenie Członków udziela absolutorium Markowi Nowakowskiemu za wykonanie obowiązków Przewodniczącego Zarządu Izby w 2021 roku.” Uchwałę podjęto jednogłośnie. „Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej - Walne zgromadzenie Członków udziela absolutorium Sylweriuszowi Marcinowi Królakowi za wykonanie obowiązków Wiceprzewodniczącego Zarządu Izby w 2021 roku.” Uchwałę podjęto jednogłośnie. „Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej - Walne zgromadzenie Członków udziela absolutorium Grzegorzowi Edwardowi Kobyłeckiemu za wykonanie obowiązków Wiceprzewodniczącego Zarządu Izby w 2022 roku.” Uchwałę podjęto jednogłośnie. „Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej Walne zgromadzenie Członków udziela absolutorium Wiesławowi Janowi Olszewskiemu za wykonanie obowiązków Sekretarza Zarządu Izby w 2021 roku. ”Uchwałę podjęto jednogłośnie. „Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polsko Tureckiej Izby Gospodarczej - Walne zgromadzenie Członków udziela absolutorium Bogdanowi Tadeuszowi Bujakowi za wykonanie obowiązków Wiceprzewodniczącego Zarządu Izby w 2021 roku.” Uchwałę podjęto jednogłośnie. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby.

Przewodniczący Zgromadzenia

/-/ Wiesław Olszewski

Sekretarz  Zgromadzenia

/-/Bogdan Bujak

Warszawa,  15 września 2023   roku

Uchwała 

Zarządu Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej  z dnia 1 września 2023 roku

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

Działając na podstawie art. 5 par1 ust.2 Statutu, Zarząd Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej zwołuje  na dzień 15 września 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby z następującym porządkiem  obrad:

1.      Otwarcie i stwierdzenie ważności Zgromadzenia, Prezes Zarządu Izby,

2.      wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia,

3.      rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Izby wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2021 rok,

        na które składają się: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,

4.      rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Izby za  działalność w 2021 roku,

5.      rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Izby wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2022 rok, 

         na które składają się: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,

6.      rozpatrzenie wniosku zarządu w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Izby za działalność 2022 roku,

7.      zamknięcie obrad.

Obrady odbędą się w  Ptak Warsaw Expo S.A,  Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, 

w terminie pierwszym o godzinie 11:30, w terminie drugim o godzinie 12:00.

Dokumenty przedkładane przez zarząd na Walne Zgromadzenie Członków dostępne są 

  • sprawozdania z działalności zarządu Izby prezentowane są poniżej,
  • sprawozdania finansowe dostępne są na Portalu Finansowym Ministerstwa Sprawiedliwości  https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df  po wpisaniu numeru krs Izby.

Zgodnie z art. 4 Statutu  Izby

Ust.1. 

a) każdy członek Izby ma prawo głosować na Walnym Zgromadzeniu Członków.

b) członkowie mogą upoważnić  pisemnie innego członka do głosowania w ich imieniu. Stosowne pełnomocnictwa należy przedstawić Prezesowi najpóźniej przed otwarciem Walnego Zgromadzenia Członków.

Ust.2. 

Za członków obecnych w rozumieniu niniejszego Statutu należy rozumieć także członków reprezentowanych w sposób określony w ust. poprzedzającym.

W świetle powyższego, zwracamy się o mailowe potwierdzenie, udziału w zgromadzeniu lub przesłanie pełnomocnictwa na adres biuro@ptcoc.eu  do 8 września br. do godziny 14.00.  Brak potwierdzenia udziału ww. trybie uznany zostanie za informację o nieobecności na zgromadzeniu. 

Członkom Izby nie uczestniczącym w walnym zgromadzeniu Biuro Izby roześle protokół.

/-/Marek Nowakowski                                                                                  /-/Wiesław Olszewski

Prezes Zarządu                                                                                           Sekretarz Zarządu                 

Sprawozdanie Zarządu

Polsko -Tureckiej Izby Gospodarczej

z działalności w 2022 r.

W 2022 roku, zarząd Polsko-Tureckiej Izby Gospodarcze realizował zadania statutowe dla swoich członków, a także udzielał wsparcia firmom polskim, niebędącym członkami Izby, w zakresie ich ekspansji na rynek turecki.

W roku sprawozdawczym, prowadzono działalność promocyjną zachęcając firmy polskie do podejmowania współpracy z firmami tureckimi. Upowszechniano informacje o bieżącej sytuacji makroekonomicznej i gospodarce tureckiej, a także o przepisach regulujących działalność gospodarczą w Turcji. Podobne działania realizowano na rzecz firm tureckich, które zwracały się o do Izby, via Przedstawicieli Izby W Ankarze i Stambule,  o pomoc w pozyskiwaniu informacji szczegółowych o warunkach prowadzenia biznesu w Polsce i przepisach prawa gospodarczego.

We wrześniu 2022 r. przedstawiciele Izby uczestniczyli w Konferencji polskiego i tureckiego biznesu zwołanej w Ankarze z okazji V sesji Polsko-Tureckich Konsultacji Gospodarczych na szczeblu ministrów. Stroną goszczącą po stronie tureckiej był DEIK Rada Stosunków Gospodarczych z Zagranicą. Na wniosek Izby zgłoszony podczas obrad z udziałem ministrów obydwu krajów i  konsultacji powołano dwustronny, międzyministerialny zespół roboczy do spraw identyfikacji i usuwania barier w handlu dwustronnym. Przedstawiciele izby uczestniczą w pracach tego zespołu.

W realizacji zadań zarząd Izby współpracował z polskimi placówkami dyplomatycznymi w Turcji, Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Krajową Izba Gospodarczą, a także Ambasadą Turcji w Warszawie.

Izba finansuje działania statutowe w oparciu o przychody z wnoszonych kwartalnie składek członkowskich oraz z przychodów za wykonywane usługi dla firm nieczłonkowskich.

Wynik finansowy za 2022 rok zamknął się dochodem 7.730,98 zł, co przy funduszu statutowym* 21.629 zł, dało wynik na funduszach własnych 29.360,33 zł.

*(fundusz statutowy jest płynny i wynosi tyle co fundusze własne z bilansu zamknięcia poprzedniego roku - odmiennie niż  w spółce. Zysk bilansowy powiększa fundusz statutowy, a strata bilansowa pomniejsza fundusz statutowy. Ten wynik jest ciągniony z roku na rok.) 

W roku sprawozdawczym Izba nie otrzymała żadnych dotacji ze źródeł prywatnych i/lub publicznych.

W 2022 roku Izba nie zatrudniała pracowników. Nie ma zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu Państwa i ZUS.  

W 2022 roku, księgi Izby prowadzone były przez Biuro rachunkowe  "JUMIG".

W 2022 roku zarząd Izby działał w następującym składzie:

Marek Nowakowski    - Prezes Zarządu,

Sylweriusz Królak         - Wiceprezes Zarządu,

Grzegorz Kobyłecki     - Wiceprezes Zarządu,

Bogdan Bujak              - Wiceprezes Zarządu,

Wiesław Olszewski      - Sekretarz Zarządu.

Sprawozdanie Zarządu

Polsko -Tureckiej Izby Gospodarczej

z działalności w 2021 r.

W 2021 roku zarząd Polsko-Tureckiej Izby Gospodarcze realizował zadania statutowe wobec swoich członków w trybie wynikającym z ograniczeń z powodu pandemii covid 19. Miedzy innymi kontynuowano zawieszenie był poboru składek członkowskich, jako forma wsparcia firm należących do Izby w trudnym okresie pandemicznym.

Udzielał także udzielał wsparcia firmom niebędącym członkami Izby w zakresie pozyskiwania partnerów w Turcji. Działo się to poprzez: pomoc w wyszukiwaniu partnera, sprawdzenie jego wiarygodności, ustalenie osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań, ułatwienie pierwszych kontaktów on-line, a także doradztwo prawne w zakresie zawieranych umów handlowych.

Upowszechniano informację o usługach logistycznych świadczonych przez członków izby. Dostarczano polskim firmom, analizującym możliwość wejścia na rynek turecki  informacji bieżącej sytuacji wybranych sektorów tureckiej gospodarki oraz o przepisach regulujących działalność gospodarczą w Turcji.

Podobne działania realizowano na rzecz firm tureckich, które zwracały się o taka pomoc do Izby.

Działalność informacyjną prowadzono m.in. na stronie internetowej Izby www.ptcoc.eu, a także w trakcie bezpośrednich spotkań i sesji on-line z zainteresowanymi stronami.

Wobec utrzymujących się ograniczeń post pandemicznych utrudniającym organizowanie wieloosobowych spotkań bezpośrednich, organizowano video konferencje pomiędzy firmami z obydwu krajów. Podejmowano także interwencje i mediacje w przypadkach występowania sytuacji spornych pomiędzy firmami polskimi i tureckimi.

W realizacji tych zadań Izba współpracowała z polskimi placówkami dyplomatycznymi w Turcji, Ministerstwem Przedsiębiorczości (z późniejszą zmianą nazwy na Ministerstwo Rozwoju i Technologii), Krajową Izba Gospodarczą, a także Ambasadą Turcji w Warszawie.

Izba finansuje działania statutowe w oparciu o przychody z wnoszonych kwartalnie składek członkowskich oraz z przychodów za wykonywane usługi dla firm nieczłonkowskich. 

Wynik finansowy Izby za 2021 rok zamknął się stratą bilansową 31.073,73  co przy funduszu statutowym 52.703,08 zł, co dało, na koniec 2021 roku wynik na funduszach własnych 21.629,35 zł  (52.703,08-31.073,73).

W roku sprawozdawczym Izba nie otrzymała żadnych dotacji ze źródeł prywatnych i/lub publicznych.

Na zakończenie 2021 roku Izba nie ma zobowiązań publiczno-prawnych: wobec budżetu Państwa i ZUS. 

W 2021 roku, księgi rachunkowe Izby prowadzone były przez Biuro rachunkowe  "JUMIG".

W 2021 roku zarząd Izby działał w następującym składzie:

Marek Nowakowski    - Prezes Zarządu,

Sylweriusz Królak       - Wiceprezes Zarządu,

Grzegorz Kobyłecki    - Wiceprezes Zarządu,

Bogdan Bujak             - Wiceprezes Zarządu,

Wiesław Olszewski     - Sekretarz Zarządu.