Turcja jako hub gazowy zwiększa bezpieczeństwo energetyczne

Turecki Minister Energetyki i Zasobów Naturalnych Berat Albayrak w rozmowiał z  unijnym Komisarzem ds. Polityki Klimatycznej i Energetycznej Arias Cañetest ws bezpieczeństwa energetycznego. 

niedziela, 31 stycznia 2016


Berat Albayrak turecki Minister Energetyki i Zasobów Naturalnych w rozmowach z Arias Cañete unijnym Komisarzem ds. Polityki Klimatycznej i Energetycznej stwierdził, że Turcja zamierza odgrywać aktywną rolę w realizacji Południowego Korytarza Gazowego poprzez udział w pracach rady ekspertów powołanej w UE.  Z opublikowanego 29 stycznia br. po rozmowach wspólnego komunikatu dowiadujemy się, że „Strony będą w dalszym ciągu współpracować w zakresie dywersyfikacji dostaw energii do Europy w ramach polityki konkurencji. Strony podkreśliły znaczenie Turcji jako kluczowego kraju dla bezpieczeństwa energetycznego UE i jako węzła energetycznego w regionie, a także ponownie wyraziły chęć skutecznej realizacji Południowego Korytarza Gazowego. Zakończenie jego budowy o czasie, przed końcem 2020 roku, ma znaczenie strategiczne”.  W oświadczeniu podkreślono także, że „Komisarz i minister przedyskutowali problem dostępności zasobów gazu naturalnego w regionie Morza Kaspijskiego i podkreślili istotność ciągłości dyskusji nad zapewnieniem dodatkowej przepustowości w ramach Południowego Korytarza Gazowego. Dyskutowano też nad ewentualnym zacieśnieniem współpracy w celu optymalizacji dostaw gazu naturalnego do Turcji i przez terytorium Turcji do UE, a także poprawy warunków magazynowania LNG i zwiększenia przepustowości terminali LNG, co wzmocniłoby rolę Turcji jako regionalnego węzła gazowego w perspektywie średnio- i długoterminowej". W dokumencie jest także mowa o postępach w pracach nad akcesją Turcji do UE. W procesie tym, palnuje się, że do końca pierwszego kwartału br. Komisja Europejska zakończy analizę dostosowania tureckiego ustawodawstwa energetycznego z ustawodawstwem unijnym. Równocześnie Komisja Europejską pracuje nad założeniami strategii  w sprawie dostaw do Europy skroplonego gazu ziemnego (LNG), rozbudowy terminali i magazynów, jako elementu bezpieczeństwa energetycznego UE. Prace są bardzo zaawansowane i mozna się spodziewać publikacji strategii w najbliższych tygodniach. Jest ona intersująca dla państw człnkowskich albowiem prawdopodobine zawierać będzie także informacje dot sposobu finasowania strategii. Dzieje się to w sytuacji, gdy rynek gazu podlega przemianom. Ekspercin a ogół zgodnie przewidują, że w najbliższych latach istotnie zwiekszy się podaż LNG. Niektorzy prognozują, że aż o blisko 50%. Stanie się tak  m.in. z powodu wejścia na rynek dostawców z Iranu, ktory dysponuje olbrzymimi zasobami gazu i deklaruje, że w ciagu 2-3 lat rozbuduje swoje zdolnosci do jego skrpalania. Z drugiej zaś strony, kraje europejskie, zwłaszcza z regionu Europy Środkowej mają niewielki dostępu do gazu skroplonego, z powodu braku stosownej infrastruktury. W konsekwencji w dużym stopniu zależą od dostaw "blekitnego paliwa" przez rosyjski Gazprom. Oddany do eksploatacji w 2015 roku Świnoujski gazoport poprawia sytuację Polski, ale nadal ważnym celem Unii Europejskiej jest rozwój infrastruktury: magazynów, terminali LNG i gazociągów, tak aby każdy kraj UE miał bezpośredni lub też pośredni  dostęp do gazu skroplonego. Mógł dywersyfikować kierunki pozyskiwania dostaw. Zwiększać swoje bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze. Turcja, jako potencjalny hub gazowy, ma w tym procesie do odegrania istotną rolę.

Informacja własna