Od 6 do 10 mld euro wzajemnych obrotów rocznie.

Na 7 marca 2019 roku, zaplanowane są w Warszawie IV międzyrządowe Konsultacje Gospodarcze Polski i Turcji. Oficjalnym delegacjom przewodniczą ministrowie odpowiedzialni za międzynarodową współpracę gospodarczą. 

sobota, 02 lutego 2019

Pierwotnie konsultacja, miała się odbyć w 2018 roku. Stąd też, nasza Izba zorganizowała w marcu 2018 roku konferencję "przygotowawczą". Poniżej wynikające z niej wnioski. Przedłożono je Ministerstwu do omówienia  podczas rozmów ministrów. Ponieważ jednak od tamtej konferencji minął prawie rok, być może pojawiły się inne sprawy, które warto przekazać pod rozwagę ministrom (i zapisać w Agreed minutes), których rozwiązanie na szczeblu (między) rządowym ułatwi rozwój dwustronnej współpracy pomiędzy Polską i Turcją. Jej wstępne wyniki za 2018 dostępne są w publikacji obok. Na 7 marca zaplanowane jest także polsko-tureckie biz forum. Będzie je organizować KIG, przy współpracy naszej Izby. Zabiegamy, aby stworzone były na nim warunki do rozmów o interesach. Strona turecka przyśle nam wkrótce info o firmach, które się wybierają do Polski z ich ministrem. Będzie ich p ok. 50+. Dążymy to tego, by odbyć bardzo krótką sesję ogólną, przy udziale ministrów, a później B2B, ale w innej niż dotychczas formie. Przygotujemy "stoliki" tematyczne, tematyczne (np. energetyka) do których, każdy uczestnik forum - ze strony polskiej i tureckiej - będzie mógł sobie tam podejść i rozmawiać. Będzie to znacznie bardziej efektywne niż dotychczas organizowane rozmowy B2B przy okazji wizyt ministrów, które miały  marne efekty biznesowe.O szczegółach organizacyjnych (miejsce, godzina rozpoczęcia) poinformujemy oddzielnie jak tylko zostaną ustalone przez ministerstwo. Prośba o zarezerwowanie czasu i ewentualne sugestie co do meritum. 


Poniższe propozycje odzwierciedlają wnioski z konferencji, która odbyła się  22 marca 2018 roku, w Nadarzynie pod tytułem Polsko-Turecka, dwustronna, współpraca gospodarcza, której organizatorami byli Polsko-Turecka Izba Gospodarcza (PTIG) oraz Ptak Warsaw Expo (PWE)Honorowego Patronatu udzielili Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ambasada Turcji w Polsce, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz  Krajowa Izba Gospodarcza. Gośćmi konferencji byli: Poseł Grzegorz Matusiak Przewodniczący Polsko-Tureckiej Grupy Parlamentarnej, Hakan Abaci  Charge d’affairs  Ambasady Turcji w Warszawie, Faruk Kurtulmuş  Dyrektor Tureckiej Agencji Promocji Inwestycji  podległej do Biura Premiera Turcji, Szymon Klus Dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Okay Ozturk  Radca Handlowy Ambasady Turcji w Warszawie, a także Mieczysław Cieniuch   były Ambasador Polski w Turcji i Dariusz Oleszczuk, Przewodniczący Polsko-Tureckiej Radzie Biznesu w strukturze Krajowej rady Gospodarczej.

W obradach uczestniczyli doświadczeni eksperci wspomagających działania PTIG, w ramach utworzonej Rady Izby.  Marek  Bryx, profesor w Szkole Głównej Handlowej, były wiceminister infrastruktury i prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i  Jacek Faltynowicz  wieloletni Prezes Zarządu Elektrobudowa S.A., spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mającej rozwinięta działalność międzynarodową,  a także eksperci z  Korporacji Ubezpieczeń Kredytowych S.A., Banku Gospodarki Komunalnej Polskiej  S.A. i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, a także członkowie Polsko-Tureckiej Izby mający praktyczne doświadczenia w realizacji współpracy gospodarczej z Turcją, którzy ocenili, że aktualny poziom dwustronnej współpracy gospodarczej nie odpowiada potencjałowi gospodarek obydwu krajów. Polski eksport do Turcji to jedynie ok. 1,5% całego eksportu. W Turcji Polska jest notowana na 16/17 miejscu jej partnerów handlowych. We dwustronnych obrotach dominuje handel. Wzajemne inwestycje mają charakter marginalny. Potencjał jest znacznie większy, zwłaszcza że obydwie gospodarki odnotowują najwyższe w Europie wskaźniki tempa wzrostu dochodu narodowego. Dwustronna współpraca może i powinna osiągnąć poziom 10 miliardów Euro rocznie. Teza ta była poddana analizie podczas konferencji. Celem było zidentyfikowanie szans i ograniczeń dla osiągnięcia takiego pułapu. Nie tylko w zakresie handlu, ale także w obszarze wzajemnych inwestycji oraz ewentualnej realizacji wspólnych projektów na rynkach trzecich.  

Rozważano ją w dwóch aspektach:  

Efektywności istniejących finansowych instrumentów wsparcia eksportu i wzajemnych inwestycji, oraz

wniosków płynących z praktycznych doświadczeń z dwustronnej współpracy w zakresie ruchu towarów i płatności.

Dyskusje podczas sesji poprzedziły wystąpienia wprowadzające. 

Poseł Grzegorz Matusiak Przewodniczący Polsko-Tureckiej Grupy Parlamentarnej podkreślił, że Grupa Parlamentarna bardzo wspiera działania, których efektem będzie zwiększona gospodarcza współpraca pomiędzy Polską i Turcją.  Jest to bowiem ważny składnik współpracy pomiędzy obydwoma państwami, mającej wieloletnie tradycje.

Hakan Abaci, Charge d’Affaires  Ambasady Turcji w Warszawie stwierdził, że ostatnich kilka lat pokazuje trwałą tendencję wzrostu dwustronnych obrotów gospodarczych pomiędzy Polska i Turcją. Jest m.in. wynikiem bardzo dobrze układających się stosunków politycznych obydwu państw wspartych na ponad 600 letniej tradycji. Wyraził przekonanie, że osiągniecie poziomu 10 mld euro we wzajemnych obrotach jest realistyczne i powinno się zmaterializować w ciągu kilku najbliższych lat. Podkreślił jednak, że gdyby umiejętnie zastosować bardziej kompleksowe wsparcie dla rozwoju stosunków gospodarczych obydwu państw to obroty wzajemne mogłyby sięgnąć poziomu nawet 20 mld Euro rocznie, przy ich zrównoważonym bilansie. Taki jest bowiem potencjał obydwu gospodarek i ich struktura przemysłowa. Polska jest dla Turcji ważnym partnerem gospodarczym i politycznym.

Szymon Klus Dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii przedstawił stanowisko ministerstwa w sprawie rozwoju stosunków gospodarczych z Turcja, wskazując, że  

- postrzegamy Turcję jako kraj, z którym współpraca gospodarcza będzie osiągała wyższą dynamikę, zapewniającą obu partnerom osiąganie ambitnych celów,

- Turcja jest głównym partnerem Polski z obszarów Bliskiego Wschodu i Azji

Turcja i Polska mają ten sam cel strategiczny: wzrost wzajemnych obrotów handlowych do 10 mld EUR. 

4. Pogłębiona współpraca gospodarcza musi obejmować nie tylko handel, ale także otwartość na partnera w takich dziedzinach jak zamówienia publiczne, chociażby w branży budowlanej, transporcie czy energetyce, a także w dziedzinie inwestycji bezpośrednich, które dziś są dalekie od osiągnięcia swojego potencjału

Profesor dr hab. Marek Bryx 

wskazał jak wielkie znaczenie dla realizacji wzajemnych inwestycji oraz udziału tureckiego potencjału budowlano-montażowego w realizacji projektów infrastrukturalnych w Polsce ma stworzenie właściwego systemu prawnego. Aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy oraz praktyka, prowadzą m.in. do dzielenie dużych projektów infrastrukturalnych na mniejsze podprojekty. Np. w zakresie budowy autostrad, gazociągów czy linii kolejowych. Ich, relatywnie mała wielkość (także w ujęciu wartościowym) zniechęca wielkie firmy tureckie do uczestnictwa w procedurach przetargowych w Polsce. Ryzyko wejścia na nasz rynek jest bowiem duże i wymaga poniesienia nakładów wstępnych nieproporcjonalnie wysokich w porównaniu do spodziewanych zysków z realizacji małych projektów. Firmy tureckie mają także wiele doświadczeń w realizacji projektów w formule PPP, które warto przeanalizować i wprowadzić w Polsce. Zapraszając te firmy nie tylko do wykonawstwa inwestycji, ale także do ich finansowania i zarządzania. Wymaga to jednak stworzenia lepszych możliwości prawnych dla systemu gwarancji wpływów z realizacji projektów. Są to obszary podlegające regulacjom centralnym w Polsce i warte jest poddanie ich krytycznej analizie, z punktu widzenia wsparcia dla polsko-tureckiej współpracy w realizacji projektów infrastrukturalnych w Polsce.

W sesji analizującej finansowe instrumenty  wsparcia eksportu i wzajemnych inwestycji ze strony polskiej udział wzięli  Mieczysław Cieniuch, były Ambasador RP w Turcji Dyrektor Regionalny Krzysztof Kubacki, KUKE S.A., Maria Leszczyńska, Dyrektor Zespołu wsparcia Inwestycji PAIH oraz Feliks Kobierski Ekspert Zespół Sprzedaży Finansowania Handlu Departament Bankowości Transakcyjnej Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz ze strony tureckiej Faruk Kurtulmuş Dyrektor w Agencja Promocji Inwestycji z Biuro Premiera Turcji (ISPAT) raz Okay Öztürk  Radca Handlowy Ambasady Turcji w Polsce. Sesję te rozpoczęły dwie prezentacje obrazujące systemy wsparcia inwestycji zagranicznych w Turcji (ISPAT) i Polski (PAIH) uzupełnione przez wystąpienia KUKE i BGK na temat istniejących instrumentów wsparcia w zakresie ubezpieczenia transakcji handlowych i inwestycji. Stworzyło to interesujący obraz dostępnych możliwości. Ale jednak pozostaje niedosyt w zakresie poziomu ich wykorzystania ppo obydwu stronach. Potrzebne jest działanie promujące. W Polsce i w Turcji.  Odniósł się do tego problemu Ambasador Mieczysław Cieniuch. Stwierdził, że dobre ułożenie systemu współpracy wymaga cierpliwości i konsekwencji. Spotkań i bezpośrednich rozmów na różnych szczeblach, także rządowych.  Szybszy rozwój współpracy gospodarczej z Turcja leży w polskim interesie. Turcja to dobry i stabilny partner. Kraj dwa razy większy od Polski, mający dwa razy większą i młodszą populację niż Polska, dwa razy większy dochód narodowy i rozwinięte relacje gospodarcze z krajami regionu. Z drugiej zaś strony wg statystyk ok. 70 % polskiego eksportu kierowanych jest do krajów unijnych. Pozostałe 30% dotyczy wszystkich innych kierunków, w tym Turcji. Dzieje się to tak m.in. dlatego, że polscy przedsiębiorcy świetnie znają rynek unijny i działające na nim mechanizmy. Traktuje go niemal jak rynek wewnętrzny. Jest im relatywnie łatwo poruszać się po nim. A rynki odleglejsze, w tym Turcji wymagają większego wysiłku. A warto go uczynić. Zwłaszcza wobec rynku tureckiego, który geograficzne jest nieodległy i pozostaje w ramach unii celnej z UE. Ponadto, tureckie przedsiębiorcy bardzo aktywnie poruszają się po innych rynkach tamtego regionu, łącznie z Afryką północną i środkową.  Jest więc dla polskich firm wielka szansa, współpracując z tureckimi partnerami zyskiwali ułatwienia dostępie do innych rynków, na których tureccy przedsiębiorcy poruszają się dobrze.

Podsumowując tę sesje, prowadzący Marek Nowakowski, zwrócił uwagę na potrzebę skoordynowania działań w ramach instytucji wspierających międzynarodową współpracę gospodarczą w Polsce. Zaproszenie do realizacji programów także organizacji samorządu gospodarczego. Takich m.in. jak Polsko-Turecka Izba Gospodarcza, która po 11.ciu latach funkcjonowania ma doświadczenie, wiedzę o tureckim rynku i obowiązujących na nim regułach, kontakty, zdolność oceny wiarygodności partnera/ów i zespół sprawdzonych konsultantów i doradców w Turcji i w Polsce. Wskazał jednak, że w warunkach polskich (odmiennych od tureckich) Izba nie otrzymuje dotacji ze środków publicznych. Jej działalność statutowa finansowana jest ze składek firm członkowskich. Jednak kapitał doświadczeń, przy odpowiednim wsparciu ze strony instytucji państwowych może zostać dobrze wykorzystany dla realizacji celów omawianych podczas konferencji. Wsparcia nie tylko firm członkowskich, ale także innych zainteresowanych dwustronna współpracą.

W sesji poświęconej Praktycznym rozwiązaniom i doświadczeniom w zakresie ruchu towarów i gotówki pomiędzy Polska i Turcją, ekspertami byli reprezentanci  firm członkowskich Izby, wspomagających i obsługujących wymianę handlowa w zakresie obsługi celnej, logistycznej, kongresowo targowej oraz finansowej:

- w zakresie warunków ruchu towarów między Polską i Turcją wskazano, że w praktyce istnieje - po obydwu stronach - wiele, szczegółowych i dosyć skomplikowanych procedur celnych regulujących ruch towarów, których niedotrzymanie powoduje kłopoty, zwiększa czas obrotu i podnosi jego koszty,

- w zakresie logistyki podkreślono, że istniejące możliwości logistyczne, m.in. w systemie intermodalnym dostępne dla eksporterów i importerów, kompleksowość oferowanych usług, pozwala zoptymalizować czas, pewność dostaw i koszty logistyki. Są dobrze wykorzystywane,

- w zakresie przepływów finansowych, omówiono nowostworzone przez firmę członkowską Izby, możliwości w zakresie bezpiecznych transakcji walutowych towarzyszących handlowi a także indywidualne rozwiązania oferowane przedsiębiorcom dotyczące wielowalutowych kart kredytowych,

 - w zakresie promocji handlu dwustronnego podkreślono, że wydarzenia targowe i wystawiennicze są doskonałym miejscem nawiązywania kontaktów handlowych

- w zakresie promowania wzajemnych inwestycji – podkreślono, że potrzebne są rozwiązania prawne i organizacyjne zachęcające przedsiębiorców do inwestowania. Polskich w Turcji i Tureckich w Polsce. Podkreślono zwłaszcza, że tureckie firmy mają bardzo dobre doświadczenia w realizacji projektów PPP, które warto zaimplementować w Polsce i zaprosić tureckie firmy o dużej kapitalizacji do realizowania w Polsce projektów infrastrukturalnych  w tej formule.

 

Polsko - Turecka Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego grupującą przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą gospodarczą pomiędzy Polską i Turcją. Działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195, zm. Dz. U. Z 1992 r. Nr 75, poz. 368). Izba nie otrzymuje dotacji ze środków publicznych. Działalność statutowa Izby finansowana jest ze składek firm członkowskich i na ich rzecz, a realizacja konkretnych projektów wymagających poniesienia dodatkowych kosztów oparta jest o budżet, aprobowany i finansowany przez firmy uczestniczące w realizacji konkretnego projektu. Po 10.ciu latach funkcjonowania Izba ma doświadczenie, wiedzę o tureckim rynku i obowiązujących na nim regułach, kontakty, zdolność oceny wiarygodności partnera/ów i zespół sprawdzonych konsultantów i doradców w Turcji. Mimo skromnych środków Izba zrealizowała, w minionych latach   dużo inicjatyw przybliżających polskim przedsiębiorcom zalety rynku tureckiego, a tureckim firmom potencjał polskiej gospodarki. M.in. przeprowadzono cykl seminariów promujących polsko-turecką współpracę gospodarczą. Ich celem było informowanie przedsiębiorców o możliwościach biznesowych w Turcji, w tym dostarczenie informacji makroekonomicznych, ale przede wszystkim szczegółowych informacji na temat warunków prowadzenia biznesu w Turcji. Wydano dwie edycje Poradnika dla polskich przedsiębiorców o tym jak prowadzić biznes z tureckimi partnerami oraz o prawno-ekonomicznych uwarunkowaniach prowadzenia biznesu w Turcji. Podobne informacje, na temat polskiego środowiska biznesowego prezentowane były przez Izbę w trakcie kilkudziesięciu konferencji, spotkań, seminariów, imprez targowych i delegacji biznesowych organizowanych w Turcji przy udziale polskich firm. Łącznie, w obydwu krajach wzięło w nich ponad 2750 przedsiębiorców.  Jednym ze znaczących spotkań było zorganizowane we wrześniu 2015 roku w Warszawie, wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) seminarium nt. finansowania projektów w Polsce i Turcji. Jego celem było zapoznanie przedsiębiorców z możliwościami uzyskania wsparcia EBOR w realizacji projektów w Polsce i w Turcji od 5 mln EUR do 250 mln EUR, zarówno w formie instrumentów dłużnych jak i kapitałowych. Uczestniczyli eksperci EBOR z Warszawy, Londynu i Stambułu. Spotkanie odbyło się w siedzibie Narodowego Banku Polskiego. Przedstawiciele Izby uczestniczyli także w promowaniu polskiej gospodarki i współpracy z partnerami polskimi na terenie Turcji. Np. w styczniu 2017 roku, podczas dedykowanego Polsce seminarium w Izmirze, jednym z największych regionów przemysłowych w Turcji. Biz. Oportunity w Polsce, prezentowali przedstawiciele Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej oraz Krajowej Izby Gospodarczej. Wzięło udział ponad 400 (!) przedsiębiorców z regionu Morza Egejskiego W kwietniu i grudniu 2017 roku, podobne seminaria odbyły się w Bursie, drugim co do znaczenia ośrodkiem przemysłowym w Turcji. Izba wspierała więc, nie tylko firmy członkowskie, w ich ekspansji na rynek turecki. W nie mniejszym stopniu wspierała firmy tureckie, wchodzące na rynek polski, pomimo, że tureckie firmy otrzymują od Państwa (za pośrednictwem regionalnych Izb gospodarczych), bardzo skuteczną pomoc (w tym finansową) na postawienie pierwszych kroków na rynkach zagranicznych. 

Zespół działań Izby, współgrający z odpowiednimi działaniami agend rządowych, dysponujących jednak znacznie mniejszym niż w Turcji, potencjałem wsparcia dla wchodzenia rodzimych przedsiębiorstw na nowy rynek, przyniósł jednak wyraźne ożywienie w polsko- tureckich relacjach gospodarczych, zwłaszcza realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.