Polsko-Turecka Izba rozpoczyna współpracę z Izbą Gospodarczą Adany.

Współpraca firm polskich z firmami tureckiego regionu Adana. Podpisano Porozumienie o współpracy.18 listopada br. podpisano w Warszawie Porozumienie o Współpracy pomiędzy Polsko-Turecką Izbą Gospodarczą oraz Izbą Gospodarczą z regionu Adana (www.adanato.org.tr). Położona w południowo-wschodniej części Turcji Adana jest jednym z pięciu najważniejszych regionów przemysłowych Turcji strategicznie ulokowanym pomiędzy Europą i Bliskim Wschodem. Aktualnie eksport z Adany do Polski wynosi ok. 30 mln USD rocznie. Podobną wartość ma polski eksport do regionu Adana. Podpisane porozumienie przewiduje, podejmowanie inicjatyw zachęcających i wspierających przedsiębiorców w z Polski i regionu Adana do współpracy handlowej  i inwestycyjnej. Tworzy warunki do zwielokrotnienia obrotów. 

środa, 19 listopada 2014

Uzgodniono m.in.  tworzenie  wspólnych przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej  dostępnych w Polsce i Turcji i rozwój współpracy pomiędzy ACC oraz PTCoC w oparciu o tzw. „Twinning Program” . Porozumienie zakłada regularną wymianę informacji  pozwalającej przedsiębiorcom zrzeszonym w obydwu  Izbach lepiej  zrozumieć warunki prowadzenia biznesu na obszarach działania Izb, w tym  wymianę danych statystycznych, danych makroekoeniomicznych,  katalogów  i publikacji o sektorach gospodarczych, które mogą być potrzebne dla nawiązywania kontaktów biznesowych. Izby będą także świadczyć usługi doradcze dla członków w zakresie dostępnych możliwości partnerstwa z wykorzystaniem Portalu Gospodarczego Polska-Turcja (www.polandturkey.com) ,  który promuje współpracę  firm sektora MSP między Polską a Turcją. Zamieszczane na nim będą  odpowiednie  linki  prowadzące  do baz danych firm członków ACC, które mają być wykorzystane przez polskich przedsiębiorców jako przewodnik dla poszukiwania partnerem z Adany. Ponadto, obydwie Izby zadeklarowały współpracę w zakresie wymiany delegacji handlowych i misji gospodarczych, pomoc w organizacji rozmów handlowych i seminariów , udział w targach i wystawach. Ustalono także kooperację w zakresie zachęcania firm członkowskich do  partnerstwa  w obszarze badań i rozwoju.

W imieniu Izb Porozumienie podpisali Atila MENEVSE Prezs Adańskiej Izby Gospodarczej, przedsiębiorca zarządzający największymi, tureckimi kopalniami chromu i cynku oraz Marek Nowakowski Prezes Zarządu Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej wiodącej firmy zaplacza przemysłu energetycznego, ZRE Katowice S.A. W wydarzeniu  uczetsniczyli  Yusuf Ziya Özcan Ambasador Republiki  Tureckiej w Polsce, Jerzy Drożdż  Ambasador Tytularny, Dyrektor Biurą Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej oraz Koray Akulogly, Radca Handlowy Ambasady Turcji.

Ambasador Özcan ppodkreślił, że Turcja jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek świata. Polsko-Tureckie obroty gospodarcze podwoiły się w ciągu ostanich 5 lat w bieżącym roku przekroczą 6 mld. Euro. Potencjał jest jednak zznacznie większy. Podpisane porozumieie pomiędzy PTCoC oraz ACC tworzy kolejną platforme współpracy przedsiębiorców polskich i tureckich.

Prezes Atila MENEVSE zaprosił przedsiębiorców polskich do nawiązywania współpracy pomiędzy firmami z Adany  nie tylko w zakresie handlu ale także poprzez tworzenie wspólnychy przedsięwzięc adresownych na rynki trzecie, w tym zwłaszcza Afryki oraz krajów Azji Srodkowej i Bliskiego Wschodu. Po podpisaniu porozumienia, odbyły się spotkania B2B przedsiębiorców polskich z firmami z Adany, rnieprezentującymiklaster przemysłu maszynowego.

Delegacja Adany spotkała się także Wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej Markiem Kłoczko, a także kierownictwem Naczelnej Organizacji Technicznej zrzeszającej stowarzyszenia polskich inżynierów.

Na zakończenie rozmów  M.Nowakowski  powiedział, że „Współpraca firm polskich z firmami z regionu Adany otwiera możliwości dotarcia do rynku bliskowschodniego, na którym Turcja generalnie, a region Adana w szczególności, mają tradycyjnie silną pozycję wynikającą z przesłanek historycznych i kulturowych” Podkreślił, że  Region Adana, strategicznie położony pomiędzy Europą i Bliskim Wschodem, jest jednym z pięciu najważniejszych regionów przemysłowych Turcji i tworzy doskonałą platformę wwspółpracy firm polskich z regionem.