COVID19

Uchwała zarządu Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej

z dnia 09 grudnia 2020 roku

ws. wsparcia firm członkowskich poprzez nie pobieranie opłat członkowskich w okresie obowiązywania Stanu Epidemii 

W związku z pandemią Covid 19, której dynamika i finalne skutki trudne są do przewidzenia, a która zapewne uderzy w przychody przedsiębiorstw i firm członkowskich, Zarząd Izby, działając  na podstawie Art. 6 § 2, ust. 1, lit. h/ Statutu w trosce o dobro firm zrzeszonych w Polsko-Tureckiej Izbie Gospodarczej, na wniosek członków Izby

podejmuje uchwałę o odroczeniu  terminu opłaty składki członkowskiej za II, III i IV kwartał roku 2020 oraz za okres przyszły do czasu zakończenia Stanu Epidemii lub odpowiednio Stanu Zagrożenia Epidemią zgodnie z decyzjami Rządu. Oznacza to, niepobieranie we wskazanym okresie należnych wpłat z tytułu statutowych opłat członkowskich, i nie wysyłanie not członkowskich do członków Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej. Składki członkowskie, nie są wysokie i znaczące w bilansach firm, jednak Zarząd Izby uznaje, że w trudnym dla gospodarki okresie, nie jest uzasadnione oczekiwanie ich wpłaty. Mamy przekonanie, że ma to wymiar bardziej symboliczny niż finansowy dla członków Izby, ale uznajemy że jest to moralnie ważne i uzasadnione, aby tak postąpić w organizacji samorządu gospodarczego, tworzonego przez firmy, które dobrowolnie się w nim stowarzyszyły.

W pierwszym półroczu 2021 roku, zarząd dokona oceny i podejmie decyzje co do zasadności ewentualnego wznowienia pobierania opłat członkowskich, kierując się aktualną na dzień podejmowania decyzji sytuacją gospodarczą i kondycją finansową firm członkowskich dotkniętych wielowymiarowymi skutkami pandemii, o nieznanej dzisiaj skali.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Marek Nowakowski                   /-/ Wiesław Olszewski

Prezes Izby                                      Sekretarz Izby