COVID19

 

Informacja  w sprawie opłat członkowskich Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej 

Szanowni Państwo,

31 marca 2020 roku zarząd Izby podjął w uchwałę o zawieszeniu pobierania opłat członkowskich w związku ze skutkami pandemii. Postanowiono w niej, że po pierwszym półroczu 2021 roku, zarząd dokona oceny i podejmie decyzje co do ewentualnego wznowienia pobierania opłat członkowskich, kierując się aktualną na dzień podejmowania decyzji sytuacją gospodarczą. Oceny takiej dokonano 11 października 2021 roku w oparciu raport GUS o sytuacji gospodarczej po pierwszym półroczu 2021 roku. Wskazuje on wysoką dynamikę wzrostu produkcji przemysłowej, ponad 11 % rok do roku, wzrost PKB oraz bardzo dobre wyniki eksportu skutkujące dodatnim bilansem wymiany handlowej. W odniesieniu do relacji gospodarczych pomiędzy Polską i Turcją GUS informuje, że w okresie styczeń–lipiec 2021 r. polskie firmy wyeksportowały towary i usługi o wartości 1,5 mld euro (+23 proc. r/r). Wartość importu towarów z Turcji była o 40 proc. wyższa niż przed rokiem i sięgnęła 2,9 mld euro. W obliczu skokowego wzrostu cen frachtu morskiego z Chin polskie firmy, coraz częściej spoglądają na bliższe geograficznie rynki, w tym właśnie na Turcję. Do Izby kierowane są wnioski o pomoc w znalezieniu partnera w Turcji. Wymaga to zwiększonej aktywności Izby i pozyskania środków finansowych na bieżące funkcjonowanie.

W oparciu o powyższe przesłanki, Zarząd Izby, działając na podstawie Art. 6 § 2, ust. 2, lit. h/ Statutu Izby podjął uchwałę o wznawianiu się pobieranie opłaty składek członkowskich należnych za okresy przypadające po dniu 30 września 2021 roku.

Tekst obydwu uchwał zarządu dostępne są poniżej.

 

Information on membership fees of the Polish-Turkish Chamber of Commerce

Ladies and gentlemen,

On March 31, 2020, the Management Board of the Chamber passed a resolution to suspend the collection of membership fees due to the effects of the pandemic. It was decided that after the first half of 2021, the management board will evaluate and decide whether to resume the collection of membership fees, taking into account the current economic situation at the date of the decision. Such an assessment was made on October 11, 2021, based on the Central Statistical Office report on the economic situation after the first half of 2021. It shows a high dynamics of industrial production growth, over 11% year on year, GDP growth and very good export results resulting in a positive trade balance. With regard to economic relations between Poland and Turkey, the Central Statistical Office reports that in January-July 2021, Polish companies exported goods and services worth EUR 1.5 billion (+23 percent y / y). The value of imported goods from Turkey was 40 percent. higher than in the previous year and reached EUR 2.9 billion. In the face of the surge in sea freight prices from China, Polish companies are increasingly looking at geographically closer markets, including Turkey. Requests for help in finding a partner in Turkey are sent to the Chamber. This requires increased activity of the Chamber and obtaining funds for its day-to-day operation.

Based on the above premises, the Management Board of the Chamber, acting pursuant to Art. 6 § 2, para. 2, lit. h / of the Chamber's Statute, adopted a resolution to resume collecting membership fees due for periods after September 30, 2021.

 


Uchwała zarządu Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej z dnia 11 października 2021 roku

W wykonaniu uchwały Zarządu Izby z dnia 09 grudnia 2020 roku w sprawie  wsparcia firm członkowskich poprzez nie pobieranie opłat członkowskich w związku ze skutkami  Covid 1 Zarząd Izby dokonał oceny zasadności wznowienia pobierania opłat członkowskich, kierując się aktualną sytuacją gospodarczą kraju przedstawiona w raporcie GUS o sytuacji gospodarczej po pierwszym półroczu 2021 roku. Wskazuje on wysoką dynamikę wzrostu produkcji przemysłowej, ponad 11 % rok do roku, wzrost PKB oraz bardzo dobre wyniki eksportu  skutkujące dodatnim bilansem wymiany handlowej.

Także w odniesieniu do relacji gospodarczych pomiędzy Polską i Turcją odnotowywane są pozytywne tendencje. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w okresie styczeń–lipiec 2021 r. polskie firmy wyeksportowały towary i usługi o wartości 1,5 mld euro (+23 proc. r/r). Wzrósł także import z Turcji. Według GUS w okresie styczeń–lipiec br. wartość importu towarów z Turcji była o 40 proc. wyższa niż przed rokiem i sięgnęła 2,9 mld euro. W obliczu skokowego wzrostu cen frachtu morskiego z Chin polskie firmy, coraz częściej spoglądają na bliższe geograficznie rynki, w tym właśnie na Turcję. Do Izby kierowane są wnioski o pomoc w znalezieniu partnera w Turcji. Wymaga to zwiększonej aktywności Izby i pozyskania środków finansowych na bieżące funkcjonowanie.

W oparciu o powyższe przesłanki, Zarząd Izby, działając  na podstawie Art. 6 § 2, ust. 2, lit. h/ Statutu Izby uchwala co następuje:

1.      Wznawia się pobieranie opłaty składek członkowskich należnych za okresy przypadające po dniu 30 września 2021 r. (począwszy od III kwartału 2021 roku).

2.      Utrzymuje się odroczenie terminu opłaty składek członkowskich należnych za okres od początku II kwartału 2020 roku do końca II kwartału 2021 roku włącznie,  do czasu odbycia Walnego Zgromadzenia Członków i podjęcia uchwały na podstawie Art. 5 § 3, pkt 5 Statutu.

3.      Wnioskuje się do Walnego Zgromadzenia Członków o podjęcie uchwały (na podstawie Art. 5 § 3, pkt 5 Statutu) o ustaleniu wysokości składki członkowskiej za okres od początku II kwartału 2020 roku do końca II kwartału 2021 roku włącznie w kwocie 0,00 zł.

4.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

/-/ Marek Nowakowski                                                                                 /-/ Wiesław Olszewski

Prezes Izby                                                                                                  Sekretarz IzbyUchwała zarządu Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej z dnia 09 grudnia 2020 roku

ws. wsparcia firm członkowskich poprzez nie pobieranie opłat członkowskich w okresie obowiązywania Stanu Epidemii 

W związku z pandemią Covid 19, której dynamika i finalne skutki trudne są do przewidzenia, a która zapewne uderzy w przychody przedsiębiorstw i firm członkowskich, Zarząd Izby, działając  na podstawie Art. 6 § 2, ust. 1, lit. h/ Statutu w trosce o dobro firm zrzeszonych w Polsko-Tureckiej Izbie Gospodarczej, na wniosek członków Izby

podejmuje uchwałę o odroczeniu  terminu opłaty składki członkowskiej za II, III i IV kwartał roku 2020 oraz za okres przyszły do czasu zakończenia Stanu Epidemii lub odpowiednio Stanu Zagrożenia Epidemią zgodnie z decyzjami Rządu. Oznacza to, niepobieranie we wskazanym okresie należnych wpłat z tytułu statutowych opłat członkowskich, i nie wysyłanie not członkowskich do członków Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej. Składki członkowskie, nie są wysokie i znaczące w bilansach firm, jednak Zarząd Izby uznaje, że w trudnym dla gospodarki okresie, nie jest uzasadnione oczekiwanie ich wpłaty. Mamy przekonanie, że ma to wymiar bardziej symboliczny niż finansowy dla członków Izby, ale uznajemy że jest to moralnie ważne i uzasadnione, aby tak postąpić w organizacji samorządu gospodarczego, tworzonego przez firmy, które dobrowolnie się w nim stowarzyszyły.

W pierwszym półroczu 2021 roku, zarząd dokona oceny i podejmie decyzje co do zasadności ewentualnego wznowienia pobierania opłat członkowskich, kierując się aktualną na dzień podejmowania decyzji sytuacją gospodarczą i kondycją finansową firm członkowskich dotkniętych wielowymiarowymi skutkami pandemii, o nieznanej dzisiaj skali.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Marek Nowakowski                   /-/ Wiesław Olszewski

Prezes Izby                                    Sekretarz Izby