Polsko-tureckie obroty handlowe po 5 miesiącach 2019 r.

Wg wstępnych danych za 12 miesięcy 2018 roku dwustronne obroty handlowe pomiędzy Polską i Turcją wyniosły 6,32 mld Euro. Są wyższe o ok.3% niż rok temu. Wyraźnie jednak słabnie polski eksport do Turcji. W 2018 wyniósł jedynie 86 % poziomu z roku poprzedniego. Rośnie natomiast import. Był o 16 punktów procentowych wyższy niż rok wcześniej. W ub. roku po raz pierwszy, w obrotach dwustronnych, zanotowano polski deficyt, na poziomie ok.1,28 mld Euro. Tendencja ta nasila się w pierwszych miesiącach br. Po 5 miesiącach Polska odnotowuje ujemny bilans dwustronnych obrotów, sięgający 0,7 mld Euro.

poniedziałek, 08 lipca 2019
Wg wstępnych danych GUS za 5 miesiecy 2019 roku . polscy eksporterzy sprzedali do Turcji towary i usługi za kwotę ok. 0,6 mld Euro to jest mniej o ok.12 punktów procentowych niż rok wcześniej. W tym samym czasie import z Turcji wyniósł ok. 1,4 mld Euro to jest więcej o 18 punktów procentowych. W konsekwencji w kontynuowany jest zapoczątkowany w ub. trend pogłębiania się polskiego deficytu w obrotach towarowych z Turcja. Po 5 miesiącach br. wynosi on ok. 0,7 mld Euro. Gdy w całym 2018 roku wyniósł ok. 1,2 mld Euro. Jeśli tendencja ta się utrzyma można się spodziewać, że w 2019 roku Polska zanotuje wysoki deficyt z rynkiem tureckim. To sytuacja odmienna niż wobec innych rynków (patrz poniżej informacje o wynikach handlu zagranicznego, pochodzące z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii).  Silny wzrost importu z Turcji jest pochodną coraz lepszej znajomości  rynku tureckiego przez polskich przedsiębiorców, ale także wynikiem cenowej atrakcyjności towarów pochodzących z tamtego rynku ze względu na istotne osłabienie wartości tureckiej liry. W drugim kierunku, polski eksport do Turcji napotyka na zmniejszoną chłonność tureckiego rynku konsumenckiego co jest pochodną utrzymującej się, inflacji i wysokiego bezrobocia, a w konsekwencji słabszej siły nabywczej liry. Wynika także z problemów wielu tureckich przedsiębiorstw, które korzystały z kredytów dolarowych a teraz muszą dokonać restrukturyzacji i mają zmniejszony dostęp do dewiz.

Wg danych  GUS Turcja to czwarty poza unijny odbiorca polskiego eksportu i pierwszy w regionie Bliskiego Wschodniej Azji. Nie zmienia to faktu, że eksport do Turcji stanowi jedynie 1,3% całego polskiego eksportu, a dwustronne obroty handlowe to około 1,5% polskich obrotów z zagranica. Poziom ten prawie się nie zmienia od kilku lat, chociaż w opinii ekspertów potencjał jest znacznie większy, sięgający poziomu 10 mld Euro rocznie.

 Handel zagraniczny Polski w okresie styczeń-maj 2019 r.  b (wg wstępnych danych GUS z dnia 12 lipca 2019 r.) 

Wyniki polskich obrotów towarowych po raz kolejny pozytywnie zaskoczyły. Po pięciu miesiącach br., podobnie jak w latach 2015-2017, odnotowaliśmy nadwyżkę obrotów towarowych (0,2 mld EUR). Było to możliwe dzięki wysokiemu wzrostowi naszego eksportu (o 6,8%, do 97 mld EUR), przy jednoczesnym wolniejszym tempie wzrostu importu (o 4,9%, do 96,8 mld EUR). 

Nadal wolniej niż przeciętnie rósł eksport towarów do UE, tj. o 6,1%, do 78 mld EUR. W dużej mierze było to rezultatem relatywnie wolnego wzrostu eksportu do Niemiec (o 4,8%), jakkolwiek w ujęciu bezwzględnym był to pokaźny wzrost na poziomie 1,2 mld EUR. Z drugiej jednak strony wśród krajów unijnych dynamicznie rosła sprzedaż m.in. do Niderlandów (o 11%, tj. o ok. 465 mln EUR), Francji (o ponad 8%, tj. o ok. 425 mln EUR), Austrii (o 22%, tj. o ok. 395 mln EUR), na Węgry (o ok. 11,5%, tj. o ok. 275 mln EUR) czy na Słowację (o ok. 11,5%, tj. o ok. 260 mln EUR). 

W dalszym ciągu dużym zainteresowaniem wśród polskich eksporterów cieszą się poza unijne rynki rozwinięte, na które eksport w okresie styczeń-maj br. zwiększył się aż o ok. 12%, do 6,8 mld EUR, w tym do USA (o 17,5%, tj. o ok. 430 mln EUR), Kanady (o 20,7%, tj. o ok. 115 mln EUR), Szwajcarii (o ok. 10%, tj. o ponad 80 mln EUR) czy Japonii (o ok. 35%, tj. o ok. 75 mln EUR). Pokazuje to, że polscy przedsiębiorcy potrafią wykorzystywać potencjał odległych regionów, co pozwala im na szybszy i bardziej dynamiczny rozwój rodzimych firm. 

Równolegle polscy eksporterzy umacniają swoją pozycję na rynkach WNP, gdzie eksport towarów w okresie pierwszych 5 miesięcy br. zwiększył się o ok. 12,5%, do 5,8 mld EUR. W tej grupie krajów, szczególnie szybko rósł wywóz na Ukrainę (o ok. 13,5%, tj. o ok. 230 mln EUR), do Rosji (o 8,8%, tj. o prawie 230 mln EUR) oraz na Białoruś (o 23%, tj. o blisko 125 mln EUR). 

Poniżej średniej rósł eksport do pozostałych rynków słabiej rozwiniętych (spoza WNP), tj. o 4,8% (do 6,4 mld EUR). W dużej części było to konsekwencją słabych wyników sprzedaży na główny rynek eksportowy z tej grupy, tj. Turcji (spadek o 33%, tj. o ok. 405 mln EUR). Niemniej jednak zostało to złagodzone dynamicznym wzrostem wywozu m.in. do: Chin (o 37%, tj. o blisko 275 mln EUR), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o blisko 45%, tj. o 76 mln EUR), Egiptu (o niemal 70%, tj. o 67 mln EUR) czy Republiki Korei (o ponad 30%, tj. o ok. 63 mln EUR). 

W przekroju przedmiotowym najbardziej, w ujęciu nominalnym, zwiększyła się sprzedaż kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych i ich części (o 1,1 mld EUR, tj. o 9,3%), maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części (o 0,9 mld EUR, tj. o 9,6%), pojazdów nie szynowych oraz ich części (o ok. 770 mln EUR, tj. o 7%) oraz tytoniu i przetworzonych namiastek tytoniu (ok. 390 mln EUR, tj. o 30%).