Go Turkey

W związku z  programem wsparcia dla MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand , w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Polsko-Turecka Izba Gospodarcza zaprasza do wykorzystania zgromadzonej kompetencji w zakresie wsparcia ekspansji polskich firm na rynek turecki.

wtorek, 10 kwietnia 2018

Po 10.ciu latach funkcjonowania Izba ma doświadczenie, wiedzę o tureckim rynku i obowiązujących na nim regułach, kontakty, zdolność oceny wiarygodności partnera/ów dokonania analizy segmentów rynku itd. Ma zespół sprawdzonych konsultantów i doradców w Turcji (w Polsce oczywiście też - dla firm tureckich) i dużą wiarygodność po stronie tureckiej. Izba ma więc kompetencję w zakresie tureckiego rynku. A w szczególności dot.:

  • analizy tureckiego rynku dot. konkretnych produktów/usług;
  • oceny rynku tureckiego (w tym uwarunkowań polityczno-prawnych, ekonomicznych, społeczno-demograficznych, technicznych, celnych);
  • zebrania informacji na temat uwarunkowań prawnych dotyczących produktu, który ma być promowany na tureckim rynku, koniecznych zezwoleń i licencji, a także możliwości patentowania rozwiązań i certyfikacji;
  • analizy konkurencji ze wskazaniem produktów i usług analogicznych do będących przedmiotem potencjalnego, polskiego eksportu w tym przewagi i słabości głównych konkurentów;
  • opracowania rekomendacji dot. metody wejścia na rynek turecki w tym wstępnego harmonogramu działań;
  • zdolnosci do rekomendacji potencjalnych kontrahentów handlowych możliwych do pozyskania na rynku tureckim i sprawdzenia ich wiarygodności;
  • przedstawienie informacji (pisemnej lub/i szkolenia) na temat różnic kulturowych w podejściu do biznesu, sposobu negocjacji i trybu zawierania umów w Turcji;
  • praktycznego wsparcia w zakresie pierwszych kontaktów z tureckimi partnerami.

Nota.

Polsko-Turecka Izba Gospodarcza (www.ptcoc.eu) jest organizacją samorządu gospodarczego utworzą przez przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą pomiędzy polskim i tureckim rynkiem. Izba działa na rzecz swoich członków w oparciu o wnoszone przez nie składki i opłaty. Izba nie otrzymuje dotacji ze środków  publicznych.  Izba może świadczyć  usługi firmom nie członkowskim na zasadach komercyjnych. Uzyskany z tego tytułu przychód przeznaczony jest na działalność statutową.  Izba jest płatnikiem VAT, wystawia faktury za swoje usługi. We współpracy z firmami nie członkowskimi nie jest jednak stosowana zasada „sucess fee”. Izba nie może bowiem być „partnerem w biznesie”, może natomiast wykonać funkcje doradcze.

 Biuro Izby