Informacja o działaniach Izby.

Informacja o działaniach Zarządu Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej

1. Polsko-turecka współpraca gospodarcza.

Turcja ma stabilną perspektywą rozwoju gospodarczego – w dłuższej perspektywie szacowaną na 3-4% wzrostu PKB rocznie. Rząd turecki planuje, że na 100.lecie Republiki Tureckiej (2023) kraj dołączy do 10.ciu największych gospodarek świata pod względem wielkości wytworzonego PKB. Polscy przedsiębiorcy mają świadomość rosnącego potencjału gospodarczego Turcji. Jest to m.in. wynik działalności Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej w promowaniu współpracy pomiędzy partnerami z obydwu krajów.  Dwustronne obroty handlowe pomiędzy Polską i Turcją wzrosły od 2001 r. ponad 9-ciokrotnie i osiągnęły na koniec 2016 roku poziom ok. 6 mld Euro. Bilans obrotów jest dla Polski dodatni, na poziomie ok. 100 milionów Euro.  Ale wciąż polski eksport do Turcji to jedyni ok. 1,5 % wartości całego eksportu. Potencjał wzrostu jest więc wciąż bardzo duży, sięgający 10 mld Euro zwłaszcza że polski i turecki przemysł w dużej części jest (na razie) wzajemnie komplementarny a nie konkurencyjny. Widać to po strukturze obrotów towarowych. W obydwu kierunkach odbywa się handel maszynami, urządzeniami mechanicznymi, pojazdami i częściami zamiennymi, wyrobami tekstylnymi i dodatkami do tekstyliów, w tym chemią przemysłową, a także sprzętem AGT i elektroniką. Istnieje więc duży obszar kooperacji na rynkach krajowych i na rynkach trzecich. Współpraca z firmami tureckimi otwiera polskim przedsiębiorcom także dostęp do rynków, na których Turcy tradycyjnie mają mocną pozycję tj. Bliski Wschód i Afryka Północna. Obiecująca jest także wspópraca w zakresie R&D.

2. Współpraca z izbami przemysłowymi i handlowymi w Turcji.

W Turcji, podobnie jak w kilku innych krajach europejskich, przynależność do Izb Gospodarczych (branżowych i/lub terytorialnych) jest obowiązkową. Izby są organizacjami niezależnymi, ale wplecionymi w realizację strategii gospodarczej państwa. Są także instrumentem promocji gospodarki tureckiej w świecie i wsparcia działalności eksportowej firm członkowskich.

Polsko-Turecka Izba Gospodarcza zawarła Porozumienia o współpracy (MoU) z kilkoma regionalnymi Izbami w Turcji.

a.       Izbą Przemysłowo Handlową Adana   (18 listopada 2014)

b.       Izbą Przemysłowo Handlową w Tarsus www.tarsustso.org.tr (6 marca 2015) Jest to najstarsza Izba gospodarcza w Turcji

c.       Izbą Przemysłowo Handlową w Mersin www.mtso.org.tr (16 czerwca 2015 )

d.       Izbą Handlową w Izmirze www.izto.org.tr (28 sierpnia 2014 r) 

e.       Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Tureckich w Polsce (POTIAD) www.potiad.org (26 lutego 2014 r)

Wynegocjowane i przygotowane do podpisania są porozumienia Izbami Przemysłowo Handlowymi w Bursie www.btso.org.tr, Kocaeli www.koto.org.tr, Urfa www.sutso.org.tr, Konya www.kto.org.tr

 W dniu 27 września 2016 roku odbyło się w Warszawie polsko tureckie Forum Biznesu i Inwestycji. Uczestniczyło w nim blisko 130 przedsiębiorców z regionu Izmiru oraz ponad 140 przedstawicieli polskiego biznes.

3. E- platforma współpracy małych i średnich przedsiębiorstw.

Warunkiem wykorzystania potencjału dwustronnej współpracy jest dostęp do informacji.  Dlatego z inicjatywy Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej utworzono Portal Gospodarczy Polska-Turcja www.polandturkey.com. Jest on przeznaczony dla małych i średnich firm w Polsce i w Turcji. Jego celem jest udostępnianie informacji w językach narodowych. Po polsku o gospodarce Turcji z przeznaczeniem dla przedsiębiorców polskich i po turecku o gospodarce Polski z przeznaczeniem dla przedsiębiorców tureckich. W istocie więc są to dwa portale, które składają się z działu informacji oraz działu wyszukiwania partnerów. Portal zawiera zbiór bieżących informacji o gospodarce tureckiej oraz przepisach regulujących działalność firm w Turcji (między innymi: sposoby rozliczeń, podatki, transport, czynniki odmienności kulturowej wpływające na kontakty handlowe, itp.).

W ramach działu wyszukiwania partnerów każda firma może samodzielnie i zamieścić na Portalu swoją „wizytówkę” opisującą zakres jej działania oraz oferowane usługi. Aktualnie Portal jest najlepszym źródłem informacji o gospodarce tureckiej oraz e-platformą współpracy pomiędzy MSP z obydwu krajów. Ma wysoką rozpoznawalność. Portal prowadzony jest przez firmę członkowską Izby.

 4. Polsko-Turecka Rada Biznesu (PTRB).

Na wniosek Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej, Krajowa Izba Gospodarcza powołała w 2013 roku Polsko-Turecką Radę Biznesu, która jest wehikułem współpracy dużych polskich firm z firmami tureckimi. Rada ma charakter zamknięty. Uczestniczą w niej firmy zaproszone do jej składu. Rada działa w strukturze Krajowej Izby Gospodarczej (www.kig.pl). Dnia 16 czerwca 2016 roku Prezydium KIK powołało  na Przewodniczącego Polsko-Tureckiej Rady Biznesu mec. Dariusza Oleszczuka, który jest Senior Partnerem w wiodącej na świecie kancelarii Dentons (www.dentons.com). Prezes zarządu Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej jest równocześnie Sekretarzem PTRB.

5. promocja współpracy. Cykl seminariów gospodarczych w różnych regionach kraju oraz w Turcji.

W latach 2014 - 2016 realizowane był cykl seminariów promujących polsko-turecką współprace gospodarczą. Ich celem było poinformowanie przedsiębiorców o możliwościach biznesowych w Turcji, w tym dostarczenie informacji makroekonomicznych, ale przede wszystkim szczegółowych informacji na temat warunków prowadzenia biznesu w Turcji. Zorganizowano je m. in. w Katowicach, Toruniu, Wrocławiu, Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Lubinie. Łącznie wzięło w nich ok. 1250 przedsiębiorców. 

Jednym ze znaczących spotkań było zorganizowane we wrześniu 2015 roku w Warszawie, wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) seminarium nt. finasowania projektów w Polsce i Turcji. Jego celem było zapoznanie przedsiębiorców z możliwościami uzyskania wsparcia EBOR w realizacji projektów w Polsce i w Turcji od 5 mln EUR do 250 mln EUR, zarówno w formie instrumentów dłużnych jak i kapitałowych. Uczestniczyli eksperci EBOR z Warszawy, Londynu i Istambułu. Spotkanie odbyło się w siedzibie Narodowego Banku Polskiego. Uczestniczyły przedstawiciele ponad 80 przedsiębiorstw. Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne.

6. Współpraca polskich i tureckich firm.

Przedstawiciele i członkowie Izby odbyli kilkadziesiąt spotkań B2B z przedsiębiorcami tureckimi odwiedzającymi Polskę, zarówno w ramach misji jak i w ramach indywidualnych podróży biznesowych. Udzielano także wsparcia w organizacji misji dla firm tureckich na imprezy targowe w Polsce i firmom polskim wyjeżdżającym na imprezy targowe do Turcji. W związku z realizowanym w  Turcji programem modernizacji infrastruktury, budowy: dróg kolejowych, mostów, tuneli, autostrad, gazociągów ze środków publicznych, których wykonawcy wyłaniani są w drodze przetargów publicznych, delegacja Izby  z przedstawicielami zarządów kilku firm, o obrotach na poziomie 1-3 mld USD.  W wyniku rozmów otrzymaliśmy zaproszenie dla polskich firm budowlano montażowych do dołączenia do tureckich konsorcjów, które wystartują w przetargach w Turcji, ale także w krajach sąsiedzkich.

 7. Baltic Business Forum.

W 2106 roku Izba podjęła wspólnie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Europa-Północ-Wschód inicjatywę zaproszenie Turcji jako Gościa Honorowego do udziału w VIII edycji Baltic Business Forum (www. balticbussinesforum.eu), które odbyła się w dniach 14-16 września w Świnoujściu – Heringsdorfie. BBF jest miejscem wymiany doświadczeń przedstawicieli biznesu i administracji gospodarczej z Polski i zaproszonych krajów, występujących w roli Gościa Honorowego. W minionych edycjach Gośćmi Honorowymi były m.in. Ukraina, Chiny, Rosja, Kazachstan, Gruzja.  W 2016 r. Gościem Honorowym była Turcja. Podczas Forum podpisano trójstronnego porozumienia o współpracy pomiędzy Polsko-Turecką Izbą Gospodarczą, Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarcza oraz Zreszeniem Tureckich Przedsiębiorców na Ukrainie. Program współpracy obejmuje zagadnienia realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, inwestowania na rynkach kapitałowych, metod wsparcia przedsiębiorstw w ekspansji na rynki zagraniczne. Łączy Adriatyk, Bałtyk i Morze Czarne poprzez problemy logistyki i transportu multimodalnego z wykorzystaniem infrastruktury portowej, której poświęcona jest wyodrębniana sesja.

8. Przykladowe projekty. Zasmakuj w Europie.

Izba wzięła udział w programie promocji organizowanym przez Agencję Rynku Rolnego oraz Związek Polskie Mięso http://polskie-mieso.pl/ polskiej wołowiny w Turcji w ramach Kampanii „Zasmakuj w Europie” www.zasmakujweuropie.eu, którego celem jest poszerzanie rynku zbytu dla polskiego mięsa wołowego na terenie Turcji. Zorganizowano misję przyjazdową decydentów z zakresu importu mięsa wołowego do Turcji. Przy udziale ekspertów Izby pracowano publikację, wydaną w języku tureckim, pt. „Charakterystyka, spożycie i kierunki rozwoju sektora wołowiny w Unii Europejskiej. Analiza potencjału eksportu europejskiej wołowiny na rynek turecki”.

8. Sprawy członkowskie i organizacyjne.

 Prowadzono nabór nowych członków Izby. Aby przystąpić do Polsko – Tureckiej Izby Gospodarczej należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres Izby: 02-074 Warszawa, ul. Trębacka 4. Można go również złożyć w wersji elektronicznej poprzez dostępny na stronie internetowej www.ptcoc.eu formularz. Odnotowano także przypadki wystąpienia z Izby.

9. Działanie Dolnośląskiego Oddziału Izby.

Zwiększająca się liczba firm polskich zainteresowanych współpracą z firmami tureckimi stworzyła impuls do powoływania regionalnych. 7 Marca 2016 roku Zarząd izby działając na podstawie Art. 1 § 4 par ust. 3 Statutu Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej, powołał Dolnośląski Oddział Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu i powierzył kierowanie nim Grzegorzowi Kobyłeckiemu Wiceprezesowi zarządu Izby. Trwają przygotowania do powołania oddziału w Katowicach i Szczecinie i gdańsku. Prowadzone są analizy ws możliwości powołania oddziału Izby w Poznaniu.

10. Finansowanie działalności Izby.

Izba jest organizacją samorządową. Nie posiada żadnych dotacji. Wszystkie środki finansowe jakimi Izba dysponuje pochodzą ze składek członkowskich lub usług wykonywanych przez Izbę. Składki członkowskie wnoszone są kwartalnie i wynoszą:

 • 1800 PLN - dla dużych przedsiębiorstw wykazujących roczne obroty ponad 50 mln Euro  
 • 900 PLN - dla małych i średnich przedsiębiorstwa wykazujących roczne obroty do 50 mln Euro
 • 300 PLN dla mikro przedsiębiorstw wykazujących roczne obroty do 2 mln Euro                  
członkowie Izby deklarują wielkość wpłacanej składki. Izba nie weryfikuje tej deklaracji, a także nie prowadzi windykacji opłacania składki.

W latach 2015/16 około 60 % członków Izby regularnie opłacało składki.

W przypadku przygotowania i realizacji projektów indywidualnych, na zapotrzebowanie firm członkowskich, sporządzany jest oddzielny budżet podlegający akceptacji zainteresowanych firm. Izba świadczyć  także usługi dla firm nieczłonkowskich z wykorzystaniem posiadanego doświadczenia,  kontaktów i wiedzy o tureckim rynku. Na zasadach komercyjnych. Izba jest płatnikiem VAT, wystawia faktury za swoje usługi. Uzyskane z tego tytułu dochody kierowane są na pokrycie kosztów działalności statutowej Izby.

11. Podsumowanie

Izba prowadziła i prowadzi działania o charakterze informacyjnym. Promuje i inspiruje współpracę pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i z Turcji. Udzielała wsparcia w sytuacjach konfliktowych. Występuje w imieniu swoich członków z interwencjami wobec władz w Polsce i w Turcji. Działania zarządu Izby adresowane były zarówno do firm małych, dla których stworzono Portal oraz wydano poradniki, jak i przedsiębiorstw dużych, dla których powołano Radę Biznesu. Rok 2014 był szczególnie ważny, albowiem celebrowano w jego trakcie unikalną rocznice 600 lecia współpracy dyplomatycznej Polski i Turcji. Pozwoliło to skutecznie promować współczesną współprace gospodarcza. Zarząd Izby uczestniczył w wielu inicjatywach promocyjnych, a także inicjował działania o podobnym charakterze. M.in. na wniosek Izby Narodowy Bank Polski wyemitował w 2014 roku okolicznościowa monetę odnosząca się do 600.lecia polsko-tureckiej współpracy.  

W kolejnych latach, Izba koncentrowała się na praktycznym wspieraniu przedsiębiorców. Udzielano informacji w zakresie legalizacji dokumentów wymaganych w handlu zagranicznym, udzielano wsparcia logistycznego, wspomagał przedsiębiorców w pozyskiwaniu informacji gospodarczych i kontynuowała działania promocyjne.

Izba działa we współpracy z Wydziałem Promocji i Handlu Ambasady Polskiej w Ankarze (ankara@ankra.gov.pl), Ambasadą Republiki Turcji w Polsce Commercial Consulate (www.varsova@gov.tr), Krajową Izbą Gospodarczą (www.kig.pl) oraz Ministerstwem Rozwoju 

Zarząd  Izby, styczeń 2017

Członkowie
 • Targi Kielce S.A.
 • Amber Vision sp. z o.o.
 • Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
 • Aksbud System Sp. z o.o.
 • HS Avukatlık Ortaklığı Law firm
 • Crossjeans
 • Ekol Logistics Sp. z o.o.
 • Agropartners
 • JT Tadeusiak S.A.
 • 3Cargo
 • Ecol Sp. z o.o.
 • Zirve TP Sp. z o. o
 • Energotherm Sp. z o.o.
 • Rockfin Sp. z o.o.
 • Igoria Trade S.A.
 • Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products
 • Biuro Handlowe „TECHMA”
 • Gülermak
 • ZRE Katowice S.A.
 • TRIUMF Sp. z o.o.
 • Kam-Alp Trading Sp. z o.o.
 • ISKO DENIM Sp. z o.o.
 • EZMA Sp. z o.o.
 • PTAK S.A.
 • GREENCARRIER FREIGHT SERVICES
Nasi partnerzy
 • BBF
 • WTC
 • World Trade Center Poznań Sp. z o.o.
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
 • Business Centre Club
 • Polska Izba przemysłu Targowego